CBM-studien

Om studien

Bakgrund 

Upp mot 16% av svenska befolkningen uppskattas lida av social fobi - ett tillstånd som kännetecknas av ångest inför och rädsla i situationer där det förekommer social interaktion eller prestation under granskning. Detta tillstånd kan medföra stora svårigheter i att sköta utbildning, arbete och relationer. När man väl har fastnat i ett undvikande är det svårt att ta sig ur det på egen hand.

Cognitive bias modification (CBM) är en relativt ny form av behandling för social fobi. Syftet med CBM är att förändra de automatiserade "uppmärksamhetsovanorna" som som bidrar till utveckling och vidmakthållande av social fobi. Tidigare studier har visat att CBM kan vara synnerligen effektiv för att minska denna automatiserade ovana ("cognitive bias") samt avsevärt reducera de socialfobiska symptomen. För mer information om CBM läs gärna ett reportage i BBCHow anxiety warps your perception. Det finns dock vissa studier som haft mer blygsamma resultat. Vi tror oss nu ha hittat ett mycket mer kraftfullt sätt att träna bort den "kognitiva biasen" och därmed den sociala fobin. Det är detta vi vill testa i denna studie som du nu kan vara deltagare i. 

Risker med deltagande

CBM-studien har granskats och godkänts av Etikprövningsnämnden i Stockholm. Vissa personer kan uppleva åksjuka under användning av virtual reality-teknik. Det finns inget som tyder på att detta är annat än övergående. Detta gäller dock främst om man i den virituella miljön rör sig (t ex simulerar att man åker berg-och-dalbana). I vår VR-miljö kommer du att sitta still i den virituella miljön under hela träningen. Risken för åksjuka är alltså minimal.

Fördelar med deltagande

Mot bakgrund av tidigare forskning förväntar vi oss att behandlingen kommer att leda till minskade socialfobiska symptom. Det finns förstås ingen garanti att detta verkligen kommer att ske för just dig. I de fallen behandlingen inte ger tillfredsställande resultat kommer vi informera om hur man kan gå vidare för att komma till rätta med sina problem.

Sekretess och hantering av data

Ingen utomstående kommer att känna till att du deltar i studien. All data och uppgifter i studien kommer att hanteras konfidentiellt. Dina personliga uppgifter kommer att hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (SFS:1998:204). Uppgifter från frågeformulär och dylikt registreras och sparas krypterat i avidentifierad form vilket gör att de inte kommer att kunna kopplas till dig personligen. Redovisningen av resultat kommer framför allt att ske på gruppnivå. All elektronisk kommunikation är krypterad (läs mer om vår internetplattform). De övergripande resultaten från studien kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och kan även komma att presenteras i media. Inga resultat kommer att kunna kopplas till dig personligen. Du har i enlighet med personuppgiftslagen rätt att en gång per år ta del av vilka uppgifter om dig som är sparade och vid behov få eventuella fel rättade. Vänd dig i sådana fall till kontaktpersonen för studien (se nedan).

Försäkring och ersättning

Ingen ersättning kommer att betalas ut för ditt eventuella deltagande, men all behandling är kostnadsfri. Du måste alltså betala din egen resa till och från universitetet (adressen är Frescati Hagväg 14 i Stockholm). Du är inte omfattad av någon speciell försäkring. OBS! Psykologiska insitutionen ligger på Frescati Hagväg 14. Det är på andra sidan Roslagsvägen och inte vid de stora blå/gröna husen vid tunnelbaneuppgången (utan ca 1200 steg från tunnelbaneuppgången på andra sidan den stora vägen, som kallas "Norra länken" på kartan nedan).

Frivillighet

Allt deltagande i studien är frivilligt. Du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva uppge anledning. Du behöver dock meddela kontaktpersonen i studien. Ditt deltagande i denna studie påverkar inte dina möjligheter att söka vård hos annan vårdgivare.

Ansvarig

Per Carlbring, professor, leg. psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet. Telefon: 070-6667666 eller 08-163920. Mejl: per.carlbring@psychology.su.se

  Jag vill anmäla mig till studien!