0

Registrering

Informerat samtycke

Genom att markera "jag samtycker" samtycker du till att din e-postadress lagras på iterapi.se. Dina uppgifter kommer inte att användas i kommersiella syften. Ingen obehörig kommer att veta att du har deltagit eller kunna se hur just du svarade. Svaren kommer att sammanställas statistiskt i pseudonymiserad form och presenteras så att enskilda personers svar inte kan spåras. Alla deltagare kan få en sammanställning av studiens resultat om de så önskar. Har du några frågor om undersökningen, eller om några frågor dyker upp efter det att du deltagit, är du välkommen att kontakta oss via e-post.

Anledningen till att vi ber dig fylla i uppgifter om dig själv och ditt mående är att vi vill utvärdera hur effektiva behandlingen är. På detta vis kan vi vidareutveckla liknande interventioner så att de kan hjälpa fler människor som lider av psykisk ohälsa till följd av coronapandemin och/eller dess konsekvenser. Vi behandlar personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning, artikel 6.1 (GDPR). Vi samlar inte in några uppgifter om dig som inte du själv ger till oss.

Alla uppgifter sparas digitalt och bara i pseudonymiserad form med hjälp av en studiekod, till exempel ”ABC123”, som du tilldelas i början av projektet.

Alla uppgifter som bedöms kunna koppla studiekoden till dig som person är sekretessbelagda och kommer aldrig att delas med tredje part, inte ens vid begäran om utlämning enligt offentlighetsprincipen. Information som inte kan kopplas till dig som person, till exempel när du skattat ditt mående i form av rena siffror (t ex ”76” och ”35”) kan komma att presenteras visuellt i vetenskapliga publikationer, delas med andra forskare för så kallade metaanalyser och liknande, samt är ej sekretessreglerade vid begäran enligt offentlighetsprincipen. Samtliga uppgifter sparas i minst tio år efter att de senast använts för ett vetenskapligt arbete.

Ansvarig för dina personuppgifter är forskningshuvudmannen. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (gäller uppgifter som kan koppla dig till studiekoden).

Till att börja med kommer vi att undersöka om CoronaIKBT-studien är något som verkar passa för dig. Detta görs till en början via skattningsformulär och i nästa steg med en telefonintervju. Vi kommer därefter att kontakta dig och berätta om du fått en plats i studien. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet utan att ange något skäl.

(Krävs endast om du väljer att använda en e-postadress)