Är du en person med hjärtsjukdom som lider av psykisk ohälsa?

Tack för att du visar intresse för forskningsprojektet DOHART. Vi i forskargruppen som står bakom DOHART projektet har tidigare undersökt om internetbaserad kognitiv beteendeterapi (så kallad iKBT) kan hjälpa personer med hjärtsjukdom som lider av depressiva besvär. DOHART-projektet går nu vidare med att undersöka om iKBT anpassat till personer som lever med hjärtsjukdom och besväras av olika typer av psykisk ohälsa kan bli hjälpta av iKBT.
På de här sidorna kan du läsa mer om studien. Är du intresserad av att delta i studien kan du också hitta mer information om vad deltagadet innebär och om du skulle kunna passa in som deltagare i studien.

 Rekryteringsomgången för hösten 2023 har avslutats. En ny rekryteringsomgång kommer att starta i slutet av januari 2024 .  Är du intresserad av att delta kan du klicka på anmälan så läggs du på väntelista. Vi kommer då att kontakta dig när  rekryteringsomgången för 2024 startar .  

Anmälan Logga in

Hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom, hjärtarytmi (förmaksflimmer och förmaksfladder) och hjärtsvikt) är vanligt förekommande kronisk sjukdom och man uppskattar att ca 1.4 miljoner svenskar lider av hjärtsjukdom. Hjärtsjukdomen påverkar den drabbade personens förmåga att kunna leva ett normalt liv.
Tidigare vetenskapliga studier visar att ungefär 20-40% av personerna som drabbas av hjärtsjukdom också lider av betydande psykisk ohälsa i form av t ex nedstämdhet eller oro. Vidare har forskning visat att personer med samtidig hjärtsjukdom och psykisk ohälsa ofta mår sämre och har större besvär med sin hälsa jämfört med personer som enbart har hjärtsjukdom.

 

 

 

Det är inte ovanligt att känna sig stressad, orolig, nedstämd, deprimerad eller att livet är extra tungt när man har en hjärtsjukdom. När dessa problem får en stor inverkan på vardagen kan människor behöva psykoterapeutisk hjälp.

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att utvärdera ett nioveckors individanpassat internetbaserat-kognitivt beteendeterapiprogram (I-KBT) som kan riktas mot stress, ångest och depression/nedstämdhet hos personer med hjärtsjukdom. Syftet är också att undersöka deltagarnas erfarenheter av att få behandling genom ett individanpassat I-KBT-program.

KBT programmet har tagits fram av forskare och psykolog från Linköpings universitet. Den baseras på en psykologisk metod som heter KBT. KBT är ett sätt att behandla stress, oro och nedstämdhet som fungerar för många. Vi som arbetar med studien är sjuksköterskor, hjärtläkare, psykolog samt It-tekniker. Vi har tystnadsplikt enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Dagens I-KBT behandling innebär traditionellt att det är behandlaren som utformar innehållet i I-KBT programmet och ger stöd och återkoppling på de arbetsuppgifter som deltagaren skickar in via e-mail 1 gång i veckan. Vi vill undersöka om I-KBT programmen kan vara mer individanpassade. I denna studie innebär individanpassning att man själv får vara med och bestämma om innhållet i KBT programmet och att man själv får bestämma om och när man önskar stöd och återkoppling från behandlaren. Studien är utformad som så att vi kommer att jämföra individanpassat I-KBT program mot ett mer traditionellt behandlar styrt I-KBT program. Bedöms du vara lämplig att delta kommer du att få I-KBT behandling, men du kommer att lottas till olika varianter av individanpassat och behandlar styrt I-KBT program.

 

 

 

Kort om studien

 

Personlig vägledning

Du som deltar i DOHART-studien kommer få stöd och vägledning genom behandlingen.

KBT

Du får läsa texter och göra övningar som baseras på en psykologisk behandlingsmetod som heter kognitiv beteendeterapi (KBT).

Kostnadsfritt

Det kostar ingenting att vara med i DOHART, eftersom du hjälper vår forskning genom att svara på frågeformulär innan och efter behandling.

 

9 veckor

Du ska vara beredd att lägga ned tid på behandlingen som håller på i 9 veckor.

Hela Sverige

Behandlingen sker över nätet så du kan vara med var du än bor.

Vanliga frågor

Vad innebär det mer att vara med? Läs våra svar på vanliga frågor nedanför!

 

 

Informationsfilm om DOHART

 

 
 
 

Vem kan vara med?


Vi söker dig som:

  • Känner sig stressad, orolig, nedstämd och eller deprimerad
  • Är 18 år eller äldre
  • Har hjärtsjukdom som läkemedelsbehandlas
  • Att hjärtsjukdomen är stabil och att du inte har legat på sjukhus för vård av din hjärtsjukdom de senaste fyra veckorna.
  • Har tillgång till dator eller platta/smartphone med internetuppkoppling samt tillgång till en mobiltelefon för att ta emot sms.

Du kan inte delta om:

  • Du har en svår hjärtsjukdom (exempelvis om du har bröstsmärta eller andfåddhet vid vila) eller annan svår kronisk livshotande sjukdom
  • Om du har stress, oro, nedstämdhet och eller depression som kräver akut behandling
  • Om du inte kan lägga 3-4 timmar i veckan för att kunna delta i KBT-programmet

Om du inte kan vara med

Om du på grund av dessa kriterier inte har möjlighet att delta i studien, men ändå upplever att du behöver hjälp med dina besvär, rekommenderar vi dig att kontakta din lokala vårdcentral. Du kan också ringa 1177 om du vill få råd kring hur du kan gå vidare. Om det är akut och du har tankar på att skada dig själv eller andra, hör av dig till din närmaste psykiatriska akutmottagning.


 

Så här går studien till

  Anmälan och samtycke

Du anmäler dig genom att trycka på Anmälan-knappen. I samband med din anmälan kommer du även få fylla i ett samtyckesformulär online där du samtycker till ditt deltagande i forskningsstudien.
Du kan kolla på den här filmen som visar hur anmäler du dig till DOHART:

 
 

  Frågor online

Inledningsvis kommer vi att undersöka om du uppfyller de kriterier vi har för deltagande. Detta görs via olika skattnings- och frågeformulär. Det tar ungefär 30 till 45 minuter och du behöver inte göra allt vid samma tillfälle.

  Telefonintervju

Om skattningsformulären visar att behandlingen kan passa din problematik så kommer du bli uppringd av oss för en intervju via telefon. Efter intervjun meddelas det huruvida du får möjlighet att delta i projektet eller inte.

  Behandling i 9 veckor

Internetbehandlingen i den här studien sker under 9 veckor och är anpassad utifrån deltagarens specifika problematik. Behandlingen består av att deltagaren varje vecka får ta del av texter samt genomföra övningar, utifrån innehåll som deltagaren själv eller en behandlare har valt. Om deltagaren själv väljer innehåll i behandlingen eller inte kommer avgöras av slumpen i samband med att deltagaren går med i studien.

Under studien kommer deltagaren också antingen att få en regelbunden kontakt med sin behandlare ca 1 gång i veckan eller få möjlighet att själv bestämma om och när hen vill ha kontakt med sin behandlare. Om deltagaren har behov av stöd under studiens gång kan när hen när hen vill ställa frågor till och få vägledning av den behandlare som tilldeltats deltagaren. All kontakt med behandlaren i samband med studien sker via ett meddelande system på behandlingssidan som fungerar ungefär som vanlig e-post.

Som deltagare i studien kommer man alltså att få I-KBT anpassad utifrån sina individuella behov. Hur I-KBT är utformad kommer dock skilja sig åt: En grupp deltagare kommer få en behandling som en behandlare har utformat och få regelbunden behandlarinitierad återkoppling på sitt arbete. En annan grupp deltager kommer få en behandling som en behandlare har utformat men får själva efterfråga återkoppling när och om deltagaren känner behov av det. En grupp kommer själv att få utforma sitt behandlingsprogram (genom att välja mellan olika programdelar) och får sedan regelbunden behandlarintierad återkoppling på sitt arbete. Den sista gruppen kommer själv att få utforma sitt behandlingsprogram (genom att välja mellan olika programdelar) men får själva efterfråga återkoppling när och om deltagaren känner behov av det.

Deltagande i studien kräver tid och engagemang (oavsett vilken form av I-KBT man får). Deltagaren kommer få stöd och råd, men vi förväntar oss att deltagaren är med och läser texter och gör övningar. Detta krävs eftersom vi vill att deltagaren ska lära sig strategier och tekniker som är användbara även efter studien. Om du inte har tid för detta i ditt liv just nu är det bättre att vänta med att anmäla dig, eftersom ett halvhjärtat försök riskerar att kännas som ett misslyckande. Vill du verkligen göra ett försök, då tror vi att studien kommer att hjälpa dig till ett bättre mående och ge dig verktyg som kan hjälpa dig även i framtiden.

  Frågeformulär & telefonintervju

Samtliga deltagare kommer efter avslutad behandling att få fylla i formulär som utvärderar behandlingens resultat. Dessa formulär kommer även att fyllas i 12 månader efter avslutad behandling för att se om behandlingen ger långsiktig förbättring. Efter behandlingen kommer du bli uppringd för att boka in en avslutande telefonintervju där vi vill höra hur du har upplevt behandlingen.

 

 

Projektteamet


Peter Johansson

Professor, leg. sjuksköterska
Projektledare

Peter är professor vid Linköpings universitet, institutionen för hälsa medicin och vård. Han är också leg. sjuksköterska och har parallellt med sitt forskningsarbete inom omvårdand vid olika hjärtsjukdomar en mångårig erfarenhet av att arbetat kliniskt som sjuksköterska inom kardiologi.
Peter har under flera år forskat kring psykisk ohälsa (främst depression) och sömnproblem hos personer med hjärtsjukdom.

Johan Lundgren

Universitetslektor, specialistsjuksköterska

Johan är universitetslektor i omvårdnad vid Linköpings universitet, institutionen för hälsa medicin och vård. Johan är också specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård och har mångårig erfarenhet av olika typer av psykiatrisk vård.
Johan doktorerade på en avhandling som undersökte möjligheten att använda I-KBT för att hjälpa personer som lever med hjärtsvikt och nedstämdhet. Som sjuksköterska har Johan också arbetat med vård av personer med hjärtsjukdom.

Mats Westas

MedDr, specialistsjuksköterska

Mats är MedDr och specialistsjuksköterska med inriktning mot öppen hälso- och sjukvård (distriktsköterska).
Mats har bl a undersökt effekten av I-KBT hos personer som lever med hjärtsjukdom och nedstämdhet/depression. Mats arbetar också kliniskt som distriktsköterska inom primärvården och har där bland annat arbetat med vård av personer med hjärtsjukdom eller någon form av psykisk ohälsa.

Ghassan Mourad

Docent, universitetslektor, leg. sjuksköterska

Ghassan är docent och universitetslektor i omvårdnad vid Linköpings universitet, institutionen för hälsa medicin och vård. Ghassan är också leg. sjuksköterska och har tidigare arbetat med vård av personer med hjärtsjukdom.
Ghassan doktorerade på en avhandling om icke-hjärtrelaterad bröstsmärta, i sitt fortsatta forskningsarbete har Ghassan bland annat undersökt om I-KBT kan vara ett sätt att hjälpa personer som återkommande drabbas av smärtor i börstet som inte beror på hjärtsjukdom. Forskningsmässigt intresserar sig också Ghassan för hälsoekonomiska aspekter av bland annat I-KBT.

Gerhard Andersson

Professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Gerhard är professor vid Linköpings universitet, institutionen för beteendevetenskap och lärande men också knuten till institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper.
Gerhard kan beskrivas som pionjär inom området självhjälpsbehandling via internet. Gerhard har tidigare genomfört en lång rad studier som undersöker effekten av I-KBT både på olika typer av hälsoproblem som olika sätt att förmedla I-KBT. Gerhard har ett omfattande internationellt samarbete inom sitt forskningsområde, något som bidargit till att Sverige idag är en ledande nation vad gäller psykologisk behandling via internet.

George Vlaescu

IT-ansvarig, systemutvecklare

George är IT-systemutvecklare vid Linköpings universitet och ansvarar för de tekniska delarna av projektet.
George har deltagit i många liknande projekt och har en mycket god teknisk kunskap om den behandlingsplattform som studien använder. Som deltagare har du oftast inte så mycket direkt kontakt med George men om det uppstår några tekniska problem så tror vi det är bra att du vet vem George är och att han kan komma att höra av sig till dig.


 

Viktigt att veta

Innan du går vidare och tar ställning till om du vill anmäla ditt intresse behöver vi informera dig om etiska aspekter på att delta i studien samt hur vi kommer att hantera dina personuppgifter.

Deltagandet är frivilligt

Det är helt frivilligt att vara med i studien och om du tackar nej eller avbryter ditt deltagande kommer detta inte att påverka pågående eller framtida vård och behandling. Vill du avbryta din anmälan på nätet så gör du det genom att sluta fylla i frågorna. Vill du avbryta telefonintervjun, så säg det. Du kan också sluta behandlingen när du vill. Vi hoppas såklart att du kan vara med i hela behandlingen, det hjälper mer. Dock förutsätter vi att du vid eventuellt avbrott meddelar oss detta så att vi kan ta bort dig ur studien. Säger du inte till så kommer vi att försöka kontakta dig och fortsätta be dig fylla i frågor.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Inga risker anses föreligga med den psykologiska behandling som du kommer att få.

Försäkring och ersättning

Vid Linköpings Universiet finns försäkring för att tillse att försökspersoner är försäkrade när de ingår i forskningsprojekt där Linköpings Universitet är huvudman.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Resultat kommer att presenteras i pseudonymiserad form och i huvudsak beskrivas på gruppnivå. Om du är intresserad av att få en sammanfattning av resultaten samt kopior på publicerade artiklar så ska du mejla forskningsledare Peter Johansson, professor, leg. sjusköterska, Linköpings Universitet.

Din personliga integritet och hantering av dina personuppgifter

Om du väljer att delta i projektet så kommer vi att samla in och registrera information (personuppgifter) om dig. Du fyller i frågeformulär och går i behandling i studien via ett krypterat kontakthanteringssystem. Du kan använda din vanliga mejladress för att logga in.

Till din mejladress kommer vi bara att skicka påminnelser om att skriva med din behandlare och fylla i formulär. Inget annat. Skulle det vara någon mer känslig information, såsom återkoppling på dina svar på frågeformulär, så kommer du att få logga in på behandlings-sidan för att läsa. Du kan få ett meddelande till din e-postadress om att du har ett väntande meddelande på behadlingssidan, men inte vad det står i meddelandet.

Du loggar in på behandlingssidan med din anonyma "deltagarkod" och ett starkt lösenord som du väljer själv. För att säkerheten ska bli extra god använder vi även unika engångskoder som skickas med SMS när du ska logga in. Skulle du tappa bort din deltagarkod eller lösenordet kan du få ett nytt mejlat till dig eller skickat via SMS.

Du kan inte vara anonym för din behandlare då du kommer att få fylla i frågeformulär om vem du är och hur du mår innan behandlingen börjar. Men all information om dig och att du går i behandling stannar mellan dig och oss. De uppgifer som vi samlar in om dig samt dina svar på frågeformulären kommer endast att behandlas av oss inom forskargruppen. Alla resultat har sekretess (är skyddade) och är pseudonymiserade. Ingen utomstående kommer att veta att du deltagit eller kunna se hur just du svarade. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. All information som samlas in i projektet kommer att sparas i 10 år.

Ansvarig för dina personuppgifter är Linköpings Universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta studieansvarig forskare Peter Johansson på telefon 070-0896548 eller E-post: peter.b.johansson@liu.se. Dataskyddsombud nås på E-post: dataskyddsombud@liu.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

 

 

Vanliga frågor


Här kan du läsa svar om vad som gäller när du är med i DOHART. Vill du veta mer detaljer om själva behandlingsveckorna så kan du läsa i sektionen Så går det till. Har du en fråga som inte står med, mejla till dohart@iterapi.se Vi läser varje vardag! Du kan också nå professor Peter Johansson på telefon 011-36 31 85 under vardagar vanligen mellan 08-16.

Är jag anonym?

Du kan inte vara anonym för din behandlare då du kommer att få fylla i frågeformulär om vem du är och hur du mår innan behandlingen börjar. Men all information om dig och att du går i behandling stannar mellan dig och oss. Dina uppgifter är sekretesskyddade och all information behandlas konfidentiellt. Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Vad innebär telefonintervjun?

Verkar DOHART passa dig utifrån hur du fyllt i frågeformulären, så är nästa steg att vi ringer till dig och ställer frågor om ditt mående. Vi följer en färdig text, och alla som vi ringer får svara på exakt samma frågor. Det tar ca 15-20 min.

Vad händer med mina svar?

Vi kommer att presentera hur det gick i studien för forskare, men då beskriver vi med statistik. Man ser alltså inte vilka personer som varit med.

Varför måste vi veta så mycket?

Dina svar hjälper oss mycket i vår forskning att göra DOHART till en ännu bättre behandling för nedstämdhet. Därför är dina svar viktiga, både före och efter behandlingen, hur du än mår och oavsett om du tycker behandlingen är bra eller dålig.

Måste jag berätta allt?

Nej. Vi kan inte tvinga dig att svara på frågor eller att säga någonting du inte vill, men vi hoppas att du vågar vara ärlig. Vi kan hjälpa dig bättre då. När det gäller frågorna innan behandlingen så behöver du svara på allt för att kunna vara med i DOHART.

Vad är KBT för behandling?

DOHART baseras på en psykologisk metod som heter kognitiv beteendeterapi (KBT). I KBT arbetar vi med dina tankar och vad du tror om dig själv. Våra egna tankar påverkar mycket hur vi mår. I behandlingen arbetar vi också med vad du gör. Alltså dina aktiviteter. Det är samma sak här, vad vi gör påverkar mycket hur vi mår. KBT har visat sig vara en effektiv för nedstämdhet och depression.

Kan behandlingen vara skadlig?

Vi känner inte till några speciella risker med den psykologiska behandling som du kommer att få. Vi vet att den hjälper många som är nedstämda att må bättre. Vi vill uppmuntra dig att ta chansen att få hjälp med din situation så du slipper bära allt ensam!

Går det att avbryta?

Ja, det går. Det är helt frivilligt att vara med i DOHART. Vill du avbryta din anmälan på nätet, sluta fylla i frågor. Vill du avbryta telefonintervjun, så säg det. Du kan också sluta behandlingen när du vill. Vi hoppas såklart att du kan vara med i hela behandlingen, det hjälper mer. Om du slutar så måste du berätta att du slutar via DOHART-sidan. Säger du inte till så kommer vi att försöka kontakta dig och fortsätta be dig fylla i frågor.