0

Så här går behandlingsstudien till

Anmälan

Du kan läsa mer om hur du anmäler dig under fliken "Anmälan" i menyraden till vänster.

Frågor online och samtycke

Inledningsvis kommer vi att undersöka om du uppfyller de kriterier vi har för deltagande. Detta görs via skattningsformulär. Du kommer även behöva fylla i ett formulär kring samtycke till deltagande i studien.

Telefonintervju

Om skattningsformulären visar att behandlingen kan passa din problematik så kommer du bli uppringd av oss för att boka in en personlig telefonintervju. En kort tid efter intervjun meddelas det huruvida du är lämplig att delta i studien eller inte. Kommer du inte ingå i studien kan du få tips om var du kan vända dig för att få hjälp på din hemort.

Lottning

Bedöms du vara lämplig att delta kommer du lottas till en av två grupper.

  • Grupp 1 kommer att få en individanpassad behandling som är utformad av en legitimerad psykolog. Deltagarna kommer att få möjlighet att uttrycka önskemål angående behandlingens innehåll.
  • Grupp 2 kommer att själva få utforma sin behandling. Utifrån korta beskrivningar av hur en internetbehandling brukar se ut samt de olika delarnas innehåll får deltagarna själva välja hur deras behandling ska se ut.

Båda grupperna kommer att starta sin behandling samtidigt (februari 2016) och ha kontakt med en personlig behandlare under hela studiens gång.

Behandling

Behandlingen består av att du varje vecka får ta del av texter samt genomföra övningar. Vidare kan du när du vill ställa frågor till din behandlare och en återkoppling från denne sker en gång i veckan. Din behandlare kommer att få handledning av legitimerad psykolog/legitimerad psykoterapeut.

Frågor online

Samtliga deltagare kommer efter avslutad behandling att få fylla i formulär som skattar behandlingens resultat.