Upplever du försämrat psykiskt mående på grund av Corona?

Det är inte ovanligt att känna sig nedstämd, ångestfylld, stressad eller att livet på andra sätt känns tungt. Exempelvis oro, ensamhet och sömnproblem är också vanligt förekommande och du som inte mår bra på ett psykologiskt plan är långt ifrån ensam. Psykoterapeutisk hjälp kan i dessa lägen behövas, när problem och besvär påverkar vardagen. I samband med coronapandemin kan livet för många kännas extra tufft och därmed ökar behovet av hjälp. Detta behov kan kvarstå trots att COVID-19 inte längre anses vara samhällsfarligt. Vid Linköpings universitet bedrivs idag flera studier på psykoterapi som förmedlas via internet, med lovande resultat. 

Anmälan Logga in

Behandlingen PostCoronaCope har tagits fram av forskare och psykologer från Linköpings universitet. Den baseras på en psykologisk metod som heter kognitiv beteendeterapi (KBT). Forskningshuvudman är Linköpings Universitet.

 

 

KBT är ett sätt att behandla nedstämdhet, ångest, oro och stress – och som fungerar för många. Vi som arbetar med PostCoronaCope-studien är legitimerade psykologer, psykologer under utbildning, legitimerade psykoterapeuter, läkare samt IT-tekniker. Vi har tystnadsplikt enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

 

 

 

Kort om studien

 

Personlig vägledning

Du som deltar i PostCoronaCope-studien kommer få stöd och vägledning genom behandlingen.

KBT

Du får läsa texter och göra övningar som baseras på en psykologisk behandlingsmetod som heter kognitiv beteendeterapi (KBT).

Kostnadsfritt

Det kostar ingenting att vara med i PostCoronaCope, eftersom du hjälper vår forskning genom att svara på frågeformulär innan och efter behandling.

 

8 veckor

Du ska vara beredd att lägga ned tid på behandlingen som håller på i 8 veckor.

Hela Sverige

Behandlingen sker över nätet så du kan vara med var du än bor.

Vanliga frågor

Vad innebär det mer att vara med? Läs våra svar på vanliga frågor nedanför!

 
 

Vem kan vara med?


Vi söker dig som:

  • Upplever dig ha påverkats psykiskt negativt av coronapandemin och/eller dess konsekvenser.
  • Är 18 år eller äldre.
  • Talar och förstår svenska.
  • Har tillgång till internet och mobiltelefon.
  • Har möjlighet att delta aktivt under 8 veckor.

Du kan inte samtidigt:

  • Genomgå en annan psykologisk behandling eller stödsamtal.
  • Lida av en psykossjukdom, bipolär sjukdom, eller missbruk.
  • Gjort medicinförändringar kopplade till psykisk ohälsa inom de senaste tre månaderna.

Om du inte kan vara med

Om du på grund av dessa kriterier inte har möjlighet att delta i studien, men ändå upplever att du behöver hjälp med dina besvär, rekommenderar vi dig att kontakta din lokala vårdcentral. Du kan också ringa 1177 om du vill få råd kring hur du kan gå vidare. Om det är akut och du har tankar på att skada dig själv eller andra, hör av dig till din närmaste psykiatriska akutmottagning.


 

Så här går processen till

  Anmälan och samtycke

Du anmäler dig genom att trycka på Anmälan-knappen ovan. I samband med din anmälan kommer du även få fylla i ett samtyckesformulär online där du samtycker till ditt deltagande i forskningsstudien.

  Frågor online

Inledningsvis kommer vi att undersöka om du uppfyller de kriterier vi har för deltagande. Detta görs via olika skattnings- och frågeformulär. Det tar ungefär 30 till 45 minuter. Du behöver inte göra allt vid samma tillfälle, så du kan dela upp tiden som du besvarar dessa formulär.

  Telefonintervju

Om skattningsformulären visar att behandlingen kan passa din problematik så kommer du bli uppringd av oss för en intervju via telefon. Efter intervjun meddelas det huruvida du får möjlighet att delta i projektet eller inte.

  Lottning

Ett av studiens syfte är att undersöka huruvida internetförmedlad KBT minskar symtom på psykisk ohälsa under coronapandemin och därför kommer du lottas till att antingen få påbörja den åtta veckor långa behandlingen direkt eller sätts på väntelista ett tag innan behandlingen sätter igång.

  Behandling i 8 veckor

Internetbehandlingen sker under 8 veckor och kommer vara anpassad till din specifika problematik. Du kommer få veckovis återkoppling av en behandlare via meddelanden och kommer kunna ställa frågor och efterfråga vägledning när du vill, med svar under hela veckan på kontorstider med undantag för helger. Din behandlare kommer vara legitimerad psykolog eller psykologkandidat med motsvarande psykoterapiutbildning.

Deltagande i PostCoronaCope-studien kräver tid och engagemang. Du kommer få stöd och råd, men vi förväntar oss att du är med, läser texter och gör övningar. Detta krävs eftersom vi vill att du ska lära dig strategier och tekniker som är användbara även efter PostCoronaCope. Om du inte har tid för detta i ditt liv just nu är det bättre att vänta med att anmäla dig, eftersom ett halvhjärtat försök riskerar att kännas som ett misslyckande. Vill du verkligen göra ett försök, då tror vi att PostCoronaCope kommer att hjälpa dig till ett bättre mående och ge dig verktyg som kan hjälpa dig även i framtiden.

  Frågeformulär & telefonintervju

Samtliga deltagare kommer efter avslutad behandling att få fylla i formulär som utvärderar behandlingens resultat. Dessa formulär kommer även att fyllas i 12 månader efter avslutad behandling för att se om behandlingen ger långsiktig förbättring. Efter behandlingen kommer du bli uppringd för att boka in en avslutande telefonintervju där vi vill höra hur du har upplevt behandlingen.

 

 

Projektteamet


Victoria Aminoff

Psykolog, doktorand
Projektledare

Gerhard Andersson

Professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Mikael Ludvigsson

Specialistläkare

Andrea Stenback

Behandlare

 

Elina Ekström

Behandlare

My Björklund

Behandlare

Uzma Yousafzai

Behandlare

George Vlaescu

IT-ansvarig, systemutvecklare

 


 

Villkor

Texterna här under beskriver regler för att genomföra vår forskning, och hur vi skyddar och använder dina uppgifter.

Etik

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta. Dock förutsätter vi att du vid eventuellt avbrott meddelar oss detta så att vi kan ta bort dig ur studien. De uppgifter som samlas in från dig behandlas under sekretess och ingen obehörig kommer att kunna ta reda på att du deltagit eller urskilja någon enskild individ i vår rapportering. Resultat kommer att presenteras i avidentifierad form och i huvudsak beskrivas på gruppnivå. Om du är intresserad av att få en sammanfattning av resultaten samt kopior på publicerade artiklar så ska du mejla vår forskningsledare Gerhard Andersson, professor, leg. psykolog, Linköpings universitet på gerhard.andersson@liu.se.

Vad händer med mina uppgifter?

I samband med projektet kommer information om dig att samlas in och registreras. Under behandlingen kommer du inte vara anonym för din behandlare då du kommer fylla i frågeformulär om vem du är och hur du mår innan behandlingens start. All information om dig och att du går i behandling inom ramen för studien stannar dock mellan dig och oss i forskargruppen. Dina uppgifter är sekretesskyddade och all information hanteras konfidentiellt. Personuppgifter hanteras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss och det är enbart de uppgifter som du lämnar själv som vi kommer ta del av. Uppgifterna kommer enbart behandlas av oss inom forskarruppen och bara användas i forskningssyfte. Ingen utomstående kommer kunna veta att du deltagit eller veta hur just du svarade. 

Personuppgiftsansvarig för denna studie är Linköpings universitet med kontaktperson Gerhard Andersson, professor, leg. psykolog, Linköpings universitet. Du har rätt till att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta huvudansvarig forskare Gerhard Andersson genom gerhard.andersson@liu.se, på telefonnummer 013-28 58 40 eller vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), 581 83 Linköping. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@liu.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet. För mer information, se denna länk.

Säkerhet

Du fyller i frågeformulär och går i behandling i PostCoronaCope via ett krypterat kontakthanteringssystem. Du kan använda din vanliga mejladress för att logga in.

Till din mejladress kommer vi bara att skicka påminnelser om att skriva med din behandlare och fylla i formulär. Inget annat. Vid mer känslig information, såsom återkoppling på dina svar på frågeformulär, kommer du att få logga in på PostCoronaCope-sidan för att läsa. Du kan få ett meddelande till din e-postadress om att du har ett väntande meddelande i PostCoronaCope, men inte vad det står i meddelandet.

Starkt lösenord och säker inloggning

Du loggar in i PostCoronaCope med din anonyma "deltagarkod" och ett starkt lösenord som du väljer själv. För att säkerheten ska bli extra god får du välja att logga in med BankID eller med unika engångskoder som skickas med SMS när du ska logga in. Skulle du tappa bort din deltagarkod eller lösenordet kan du få ett nytt mejlat till dig eller skickat via SMS.

 

 

Vanliga frågor


Här kan du läsa svar om vad som gäller när du är med i PostCoronaCope. Vill du veta mer detaljer om själva behandlingsveckorna så kan du läsa i sektionen Så här går processen till. Har du en fråga som inte står med, mejla till postcoronacope@iterapi.se Vi läser varje vardag!

 

Är jag anonym?

Du kan inte vara anonym för din behandlare då du kommer att få fylla i frågeformulär om vem du är och hur du mår innan behandlingen börjar. Men all information om dig och att du går i behandling stannar mellan dig och oss. Dina uppgifter är sekretesskyddade och all information behandlas konfidentiellt. Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Vad innebär telefonintervjun?

Verkar PostCoronaCope passa dig utifrån hur du fyllt i frågeformulären, så är nästa steg att vi ringer till dig och ställer frågor om ditt mående. Vi följer en färdig text, och alla som vi ringer till får svara på exakt samma frågor. Det tar ca 15-20 min.

Vad händer med mina svar?

Vi kommer att presentera hur det gick i studien för forskare, men då beskriver vi med statistik och på gruppnivå. Man ser alltså inte vilka personer som varit med.

Varför måste vi veta så mycket?

Dina svar hjälper oss mycket i vår forskning att göra PostCoronaCope till en ännu bättre behandling för nedstämdhet. Därför är dina svar viktiga, både före och efter behandlingen, hur du än mår, hur mycket du än arbetat med behandlingen och oavsett om du tycker behandlingen är bra eller dålig.

Måste jag berätta allt?

Nej. Vi kan inte tvinga dig att svara på frågor eller att säga någonting du inte vill, men vi hoppas att du vågar vara ärlig. Vi kan hjälpa dig bättre då. När det gäller frågorna innan behandlingen (som du kommer till om du anmäler dig till studien) så behöver du svara på allt för att kunna vara med i PostCoronaCope.

Vad är KBT för behandling?

PostCoronaCope baseras på en psykologisk metod som heter kognitiv beteendeterapi (KBT). I KBT arbetar vi med dina tankar och vad du tror om dig själv. Våra egna tankar påverkar mycket hur vi mår. I behandlingen arbetar vi också med vad du gör. Alltså dina aktiviteter. Det är samma sak här, vad vi gör påverkar mycket hur vi mår. KBT har visat sig vara en effektiv för nedstämdhet och depression.

Kan behandlingen vara skadlig?

Vi känner inte till några speciella risker med den psykologiska behandling som du kommer att få. Vi vet att den hjälper många som är nedstämda att må bättre. Vi vill uppmuntra dig att ta chansen att få hjälp med din situation så du slipper bära allt ensam!

Går det att avbryta?

Ja, det går. Det är helt frivilligt att vara med i PostCoronaCope. Vill du avbryta din anmälan på nätet så kan du sluta fylla i frågorna. Vill du avbryta telefonintervjun, så säg det. Du kan också sluta behandlingen när du vill. Vi hoppas såklart att du kan vara med i hela behandlingen, det hjälper mer. Om du slutar så måste du berätta att du slutar via PostCoronaCope-sidan. Säger du inte till så kommer vi att försöka kontakta dig och fortsätta be dig fylla i frågor.