0

Om programmet

Spelfrihet tillsammans bygger på principer från Kognitiv beteendeterapi (KBT) och vänder sig till dig som har svårt att kontrollera ditt spelande och till dig som är anhörig till en person som du upplever har problem att kontrollera sitt spelande. Programmet är helt internetbaserat men ni har kontakt med en rådgivare via e-post och telefon. Ni går programmet tillsammans men har olika uppgifter. Ni lottas till en av två grupper med liknande upplägg. Den stora skillnaden mellan de två grupperna är hur mycket den anhörige är involverad i programmet.

Arbetet med Spelfrihet tillsammans består av:

  • 10 veckors självhjälpsmaterial med text och filmer som utgår från ett särskilt tema, som till exempel "Speltankar", "Varför blir man spelberoende?" eller "Kommunikation". 
  • Några uppgifter varje vecka att göra på egen hand eller tillsammans.
  • Stöd och rådgivning via e-post och telefon från rådgivare varje vecka.
  • Frågor om spelande, hälsa och relationer att svara på.

Syftet med Spelfrihet tillsammans är att:

Minska spelandet

Programmet innehåller konkreta verktyg och övningar för att ta kontroll över spelandet. Spelfrihet tillsammans bygger på evidensbaserade metoder som har visat sig vara verksamma mot spelberoende.

Förbättra relationen till varandra.

Ofta påverkas relationen mellan spelare och anhöriga negativt av spelandet. Spelfrihet tillsammans innehåller övningar och uppgifter för att bygga upp förtroendet och stärka relationen.

Förbättra välmåendet.

Spelandet gör ofta att både spelare och anhöriga mår dåligt. Programmet syftar bland annat till att förbättra välmåendet.

Så går det till

  1. Svara på frågor. I samband med anmälan kommer ni var för sig att få svara på frågor om spelande, hälsa och relationer i en webbaserad enkät. Den tar cirka 30 minuter att fylla i. Ni kommer även att bli uppringda för att delta i en kortare telefonintervju för att undersöka graden av spelproblem. Kom ihåg att båda behöver anmäla sig för att ni ska kunna påbörja programmet. När programmet är avklarat får ni återigen svara på en enkät från oss och då får ni även en bilobiljett var som ett litet tack. Efter 3, 6 och 12 månader får ni nya enkäter att fylla i. Din svar är ovärderliga för oss!

  2. Skicka in samtycke. För att ni ska kunna påbörja studien behöver vi ett skriftligt samtycke från både den som spelar och den som är anhörig. Antingen skickar vi det till dig per post, eller så skriver du ut det själv, du hittar blanketten här.

  3. Lottas till en av två grupper. Om ni inkluderas i studien kommer ni att lottas till en av två grupper med lite olika behandlingsupplägg. Båda behandlingarna bygger på olika varianter av kognitiv beteendeterapi (KBT) men i den ena gruppen är den anhörige främst med som stöd till personen med spelproblem medan båda deltar på samma villkor i den andra gruppen. Båda behandlingsformerna har stöd i forskningen, men för den ena gruppen är den anhörige alltså mer involverad och har egna moduler att genomföra. Det är viktigt att veta att behandlingen är en hjälp till självhjälp som kräver eget engagemang.

  4. Tio moduler. Behandlingen är uppdelad i tio "moduler" som innehåller text, filmer och övningar som syftar till att minska spelandet, förbättra välmåendet och förbättra er relation. Varje modul har ett tema och är tänkta att ta ungefär en vecka att genomföra. Den som är anhörig lottas antingen till en grupp där man får egna moduler att göra, eller till en grupp där man inte har några egna moduler. Alla personer som själva har spelroblem får tio moduler att gå igenom. Varje vecka har ni kontakt med en behandlare som ger råd och stöd via e-post och telefon. Så här kan en modul se ut: 

  5. Svara på frågor. Alla deltagare kommer varje behandlingsvecka att fylla i några korta frågor om spelande och hur ens relation till den som spelar eller den som är anhörig ser ut. Efter behandlingen och när det har gått 3, 6 och 12 månader kommer du att få svara på ytterligare frågor omspelande och ditt allmänna välbefinnande. Svaren som du och andra ger är det som sedan kommer att användas i forskningen för att kunna säga om de olika behandlingarna är verksamma eller inte. Förhoppningsvis kan det göra att vi lär oss mer om hur man bäst förebygger och behandlar spelproblem. Dina svar är ovärderliga för oss! Du kan också se hur dina svar förändras mellan gångerna du svarar, som på bilderna här nedanför:

Navigera i plattformen

När du loggar in i plattformen hittar du modulerna, ett forum där du kan skriva till andra i en liknande situation som din, våra frågor om spelande och hälsa samt en meddelandefunktion där du och din rådgivare kommunicerar. Här ser du en film över hur det ser ut när man navigerar i plattformen:

 Film

Hantering av data och sekretess

Alla uppgifter som samlas in i denna studie kommer att hanteras strikt konfidentiellt. Hanteringen av dina uppgifter regleras av Personuppgiftslagen (SFS1998:204). Data från frågeformulär och eventuell annan elektronisk kontakt kommer att registreras i avidentifierad form. Det innebär att du som deltagare inte kan identifieras av utomstående. Resultaten kommer i huvudsak analyseras och presenteras på gruppnivå, vilket innebär att studiens resultat först och främst kommer vara intressant när hela resultatet tagits fram.

Resultaten av studien kommer att offentliggöras och publiceras i vetenskapliga tidskrifter och i media. Ingen utomstående kommer att ha vetskap att du deltagit och inga resultat kommer att kunna spåras till dig personligen. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. 

Sekretess mellan deltagare

Som deltagare har ni inte rätt att ta del av vad den andre personen (den anhörige eller den som spelar) skriver eller säger till er behandlare. Däremot har ni båda rätt att veta om den andre personen genomför modulerna som överenskommet.

Säkerhet

Kontakten med oss sker via ett krypterat kontakthanteringssystem. Till detta behöver du en e-postadress. Du kan naturligtvis använda din egen e-postadress i kommunikationen med oss, eller välja att registrera en e-postadress som du bara använder för den här studien. 

Den information som vi skickar via vanlig e-post är endast i form av påminnelser. Skulle det vara någon mer känslig information, så som återkoppling på dina svar på frågebatteriet vid anmälan, kommer de meddelandena att skickas inom det slutna kontakthanteringssystemet. Du får då ett meddelande till din e-postadress om att du har ett väntande meddelande i kontakthanteringssystemet, men det står inte vad meddelandet är.

Starkt lösenord och tvåfaktorautentisering

Du loggar in i kontakthanteringssystemet med din anonyma automatgenererade studiekod och ett självvalt starkt lösenord. Skulle du tappa bort studiekoden eller lösenordet kan du få ett nytt mejlat till dig eller skickat via SMS. För att säkerheten ska bli extra god använder vi även unika engångskoder som skickas ut via SMS (så kallad "två-faktorsautentisering").

Etik

Denna studie är godkänd av Etikprövningsnämnden. Vi som arbetar med studien är legitimerade psykoterapeuter, legitimerade psykologer eller psykologer under utbildning. Samtliga har tystnadsplikt enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Dock förutsätter vi att du vid eventuellt avbrott meddelar oss detta så att vi kan ta bort dig ur studiens administrering. De data som samlas in från undersökningen behandlas under sekretess och ingen obehörig kommer att kunna ta reda på vem som har deltagit eller urskilja någon enskild individ i rapporteringen av resultatet. Utfallet kommer att presenteras i avidentifierad form och i huvudsak beskrivas på gruppnivå. Om du är intresserad kan du få en sammanfattning av resultaten samt kopior på publicerade artiklar.