TAVRE

Detaljerad information till forskningsdeltagare

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Per Carlbrings forskargrupp vid Psykologisk institutionen, Stockholms universitet, bedriver forskning om användning av Virtual Reality (VR) i behandling av rädslor. Vi vill i en ny studie undersöka effekterna av de virtuella och fysiska miljöernas utformning i VR-behandling för höjdrädsla. Forskningshuvudman för studien är Stockholms universitet.

Hur går studien till?

Du anmäler ditt intresse att delta i studien genom att besvara en nätenkät. Utifrån dina svar i denna enkät gör vi en automatisk bedömning ifall detta är rätt behandling för dig. Om så är fallet får du möjlighet att boka in ett kortare behandlingspass. Behandlingspasset (endast ett) tar ungefär en halvtimme och sker i universitetets lokaler. En forskare möter upp och sätter igång dig, i övrigt är det du som styr behandlingen. Behandlingen bygger på KBT och innebär att du gradvis, i egen takt och under kontrollerade former, närmar dig obehagliga höjder. Detta i syfte att bryta den onda cirkel av undvikande som upprätthåller höjdrädsla – att du ska få uppleva att rädslan faktiskt minskar av sig själv ifall man stannar kvar i situationen. Denna typ av behandling är mycket effektiv i att minska rädslor och ångest. När du har gjort klart den virtuella behandlingen får du besvara några korta formulär på plats och en vecka efteråt ber vi dig igen att besvara några formulär, denna gång via nätenkät.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Att utsätta sig för det man fruktar är inte farligt, men leder inledningsvis till förhöjt obehag, som sen planar ut. Kortsiktigt ökat obehag ställs därmed mot långsiktigt minskat obehag och färre inskränkningar av din vardag. Utifrån tidigare forskning, vår egen och andras, förväntar vi oss att även detta korta behandlingspass ger minskad höjdrädsla. Som ersättning för ditt deltagande får du även en digital biobiljett som mejlas ut efter att du har besvarat uppföljningen som skickas ut en vecka efter passet.

Vad händer med mina uppgifter?

Vi som genomför denna studie är legitimerade psykologer eller psykologstudenter under handledning; samtliga har tystnadsplikt. Projektet kommer att samla in och registrera den information du uppger i enkäter, samt delger muntligt vid telefonintervjun. Din information kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Samtlig information sparas digitalt och endast i avidentifierad form med hjälp av en anonym studiekod, ex. ABC123, som du tilldelas när de anmäler dig till studien.

Alla uppgifter som bedöms kunna koppla studiekoden till dig som person är sekretessbelagda och kommer aldrig att delas med tredje part, inte ens vid begäran om utlämning enligt offentlighetsprincipen. Information som ej kan kopplas till dig som person, exempelvis dina obehagsskattningar över tid i form av rena siffror (ex ”76” och ”35”), kan komma att presenteras visuellt i vetenskapliga publikationer, delas med andra forskare för så kallade meta-analyser och liknande, samt är ej sekretessreglerade vid begäran enligt offentlighetsprincipen. Samtliga uppgifter sparas i minst tio år efter att de senast använts för ett vetenskapligt arbete.

Ansvarig för dina personuppgifter är forskningshuvudmannen. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (gäller uppgifter som kan koppla dig till studiekoden).

Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta:

Per Carlbring, professor, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi per.carlbring@psychology.su.se 08-16 39 20 Frescati Hagväg 8, 106 91, Stockholm

Dataskyddsombud nås på:

Benita Falenius, dataskyddsombud för Stockholms universitet dso@su.se Dataskyddsombudet, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Kontakta ansvarig forskare för att ta del av resultaten av studien.

Försäkring och ersättning

Ingen ersättning utgår och försäkring är ej tecknad, men du får behandlingen helt utan kostnad samt en biobiljett.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka någon framtida vård eller behandling. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se ovan).

Ansvarig för studien

Ansvarig forskare är Per Carlbring (kontaktuppgifter enligt ovan).