Lämna sidan nu
- Ett interaktivt stöd för dig som upplever våld i din relation

Välkommen till MIRA!
 

Känner du att allt inte står rätt till i din relation?

Undviker du att berätta för andra om hur din partner behandlar dig?

Har det hänt att din partner har utsatt dig för någon form av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld?

I så fall är du långt ifrån ensam. Den här hemsidans syfte är att hjälpa dig i beslutsfattandet kring huruvida du ska göra något åt din situation eller inte. Du förblir anonym genom hela processen.

Vem MIRA riktar sig till

MIRA riktar sig till dig, oavsett kön eller sexuell läggning, som...

 • ... är 18 år eller äldre
   
 • ... upplever att det förekommer någon typ av våld i din nuvarande relation
   
 • ... har haft funderingar på om och hur du skulle kunna förändra din nuvarande situation
   
 • ... inte är djupt deprimerad eller har självmordstankar (om så är fallet, klicka här)
   
 • ... inte har barn i hemmet som blir direkt utsatta för våld (om så är fallet, klicka här)
   
 • ... inte befinner dig i någon form av juridisk konflikt med din partner

Stämmer det här in på dig? Då skulle du kunna bli hjälpt av MIRA, oavsett om du precis har börjat lägga märke till att någonting är fel i din relation eller om du har vetat det länge.

Vad MIRA är

MIRA är ett interaktivt stöd för dig som befinner dig i en relation med inslag av våld, och som är osäker på om och i så fall hur du ska göra något åt situationen. MIRA erbjuder stöd, information och handlingsalternativ med utgångspunkt både i din egen situation och i forskning. MIRA bör dock inte betraktas som en behandling, och du kommer inte att ha personlig kontakt med en behandlare utan all feedback ges automatiserat. 

Hemsidan MIRA består av:
 • Frågor gällande hur du upplever din relation, hur det våld som pågår ser ut, och annat som på olika sätt kan kopplas till det du upplever. Det kommer vara en hel del frågor att svara på, men de allra flesta av dem ställs för din egen skull och kommer att följas upp under processens gång.
   
 • Individanpassad återkoppling som kommer med jämna mellanrum och som utformas utifrån dina svar på frågorna. Tanken med återkopplingen är dels att sammanfatta det som du redan vet om din situation, dels att ge dig nya perspektiv på det du upplever.
   
 • Information om våld i parrelationer, vad förändring kan innebära, vart man kan vända sig om man vill ha hjälp, och annat som kan vara bra att känna till.
Studien MIRA

Hemsidan MIRA kommer att utvärderas genom studien MIRA. Denna studie är en del av ett större projekt som ska undersöka på vilket sätt som internetbaserade insatser kan vara till hjälp för personer i våldsamma relationer. Utformandet av och forskningen kring MIRA bedrivs inom Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande (IBL) vid Linköpings universitet. I projektgruppen finns psykologkandidater samt legitimerad psykolog och professor Gerhard Andersson. Projektet sker i samarbete med Socialstyrelsen. 

Vad MIRA grundar sig på

MIRA har sin grund i Motiverande Samtal (MI), vilket är en metod som har visat sig vara till hjälp för många som står inför beslut om en eventuell förändring i livet. Det är vanligt att man inför en förändring kan känna en ambivalens. Att vara ambivalent inför en förändring innebär att vara kluven inför den, det vill säga att både vilja och inte vilja förändra på samma gång. Inom MI utgår man ifrån individens egen motivation till förändringen och man lyfter både för- och nackdelar för just den personen.

MIRA kommer hela tiden att utgå ifrån hur du själv ser på din situation i dagsläget och vad en förändring skulle innebära för just dig. Du kommer därför inte att få direkta förslag på saker som du bör genomföra, utan får istället hjälp att utforska vad just din ambivalens handlar om.  

Hur MIRA fungerar

 • Hela MIRA tar ungefär 30-60 minuter att gå igenom beroende på hur mycket information du väljer att ta del av. Vill du genomföra den korta varianten av MIRA fokuserar du på frågeformulären med tillhörande återkoppling. Du kan också välja att gå igenom den längre varianten av hemsidan, där du utöver frågorna även tar del av de informationstexter som intresserar dig.
   
 • Det kan vara svårt att veta hur man reagerar känslomässigt på den här typen av frågor och innehåll. Kanske kommer våra frågor upplevas som påfrestande emellanåt och du rekommenderas därför att gå igenom MIRA när du har möjlighet att arbeta i lugn och ro
   
 • Du kan välja att avsluta när som helst. Om du stänger ner sidan i förtid kommer du inte att kunna ta del av all återkoppling, och det är då inte heller möjligt att få tillgång till de nedladdningsbara informationstexterna.
   
 • Tanken är att du ska gå igenom hemsidan vid ett enda tillfälle. Tyvärr går det av anonymitetsskäl inte att spara information. Om du av någon anledning skulle behöva avbryta i förtid behöver du därför börja om från början.
   
 • För att MIRA ska fungera optimalt rekommenderar vi att du använder en uppdaterad webbläsare.
   
 • MIRA är utrustad med en Lämna sidan nu-knapp som du hittar längst upp till upp till höger. Den kan användas om du snabbt behöver lämna sidan, och du kommer då att slussas vidare till www.google.se.
   
 • Du kan också dölja ditt besök på sidan. Detta gör du genom att besöka sidan i webbläsarens så kallade "inkognitoläge", eller genom att rensa webbhistoriken efter att du genomfört enkäten. Läs mer här.

Hur MIRA blir hjälpt av dig

Om du skulle välja att delta kommer du att få möjlighet att få stöd och hjälp, men du gör också själv en stor insats i och med att du bidrar till vidareutveckling av hemsidan.

Depression är ett tillstånd som många drabbas av. Att vara deppig emellanåt är en naturlig del av livet, men det kan också bli ett mer varaktigt och allvarligt problem. I vissa fall finns det en tydlig orsak till varför man mår dåligt, som exempelvis sorg, sjukdom eller familjeproblem. I andra fall är man osäker på varför det är som det är. Det är vanligt med återkommande tankar på döden och på möjligheten att begå självmord. Om så är fallet för dig är det viktigt att du omedelbart söker hjälp, antingen via din vårdcentral eller din psykiatriska öppenvårdmottagning. Tänk på att det är fullt möjligt att komma ur en depression, även om det inte känns så när du befinner dig i den. Du kan få hjälp att hitta en vårdinstans nära dig på www.1177.se

Barn som utsätts för fysisk eller psykisk misshandel av en vuxen i hemmet kan uppleva ett stort lidande. Våld riktat mot barn är oförsvarbart, och om det finns barn i ditt hem som utsätts för detta är det viktigt att försöka skydda och hjälpa barnet/barnen därifrån. Att ens partner beter sig illa mot barnen i hemmet kan vara plågsamt att veta om, och det kan finnas en rädsla för att själv bli utsatt, eller att våldet mot barnen kommer att bli värre om man griper in. Trots att det kan vara svårt att hantera en sådan situation är det viktigt att göra allt man kan för att göra någonting det våld som förekommer. I första hand är det socialtjänsten som ansvarar för dessa ärenden, men du kan givetvis även vända dig till någon annan hjälpinstans du känner förtroende för. Det är också viktigt att nämna att det råder en anmälningsplikt för professionella som möter barn som blir utsatta för eller bevittnar våld.

De flesta moderna webbläsare har ett så kallat "inkognitoläge" där webbhistorik, sökhistorik och andra spår rensas när du stänger webbläsaren. Eventuella filer som du laddar ner kommer dock att vara kvar på din dator. Vi rekommenderar att du har en uppdaterad webbläsare och att du rensar webbhistoriken och eventuella cookies efter ditt besök på denna sida, särskilt om du nu går igenom hemsidan vid en dator som du delar med andra.

Aktivera inkognitoläge

Såhär aktiverar du inkognitoläge i olika webbläsare:

 • Internet Explorer: Tryck in Ctrl+Skift+P på tangentbordet eller gå till Verktyg->InPrivate-surfning.
 • Mozilla Firefox: Tryck in Ctrl+Skift+P på tangentbordet eller klicka på Firefox-menyn och välj "Nytt privat fönster".
 • Google Chrome: Tryck in Ctrl+Skift+N på tangentbordet eller klicka på menyn och välj "Nytt inkognitofönster".
 • Apple Safari: Klicka på Safari och välj "Privat surfning".
 • Opera: Tryck in Ctrl+Skift+N på tangentbordet eller klicka på Opera-menyn och välj "Nytt privat fönster".

Rensa webbhistorik och cookies

 • Internet Explorer: Tryck in Ctrl+Skift+Del på tangentbordet eller gå till Verktyg->Ta bort webbhistorik. Markera det som ska tas bort och klicka på Ta bort.
 • Mozilla Firefox: Tryck in Ctrl+Skift+Del på tangentbordet eller klicka på Firefox-menyn och välj Historik->Rensa ut tidigare historik. Välj från vilket tidsintervall du vill rensa och under Detaljer kan du markera vad som ska tas bort. Klicka på Ta bort.
 • Google Chrome: Tryck in Ctrl+H på tangentbordet eller klicka på menyn och välj Historik, sedan "Ta bort webbinformation". Välj från vilket tidsintervall du vill rensa och markera vad som ska tas bort. Klicka på Rensa webbinformation.
 • Apple Safari: Gå till Inställningar->Safari och välj Rensa historik, sedan Rensa cookies och data.
 • Opera: Gå till Arkiv->Inställningar, välj Historik och sedan Rensa nu.

Tror du att MIRA skulle kunna vara någonting för dig? Klicka då på "Nästa"!

En kommentar om sekretess
Den här enkäten är anonym.
Ditt deltagande i denna enkät kommer inte innehålla någon identifierande infomation om dig, om inte någon specifik fråga i enkäten uttryckligen frågar om det. Om du angav en behörighetskod för att komma in i denna enkät kommer den inte att sparas med dina svar. Behörighetskoderna hanteras i en separat databas och kommer endast att uppdateras för att visa om du fullföljt (eller inte fullföljt) din enkät. Det finns inget sätt att koppla behörighetskoderna till svaren.