Väntar du på njurtransplantation med avliden donator?

Vi söker deltagare till en studie som syftar till att testa ett internet-baserat stöd- och utbildningsprogram som riktar sig just till dig som står på väntelista för en njurtransplantation från en avliden donator.
Det 9 veckor långa programmet förmedlas via internet och innefattar utbildning och stöd för att underlätta hela transplantationsprocessen.
Nedan kan du läsa mer om studien.

Anmälan Logga in

Personer som väntar på njurtransplantation från avliden donator lever ofta med ovisshet och en komplicerad hälsosituation. Många upplever väntetiden som utmanande och svår. Oavsett hur lång eller kort väntetiden är känner sig många oförberedda när transplantationen sker. Det är också vanligt att känna fortsatt ovisshet efter transplantationen.

 

 

 

Tack för att du visar intresse för forskningsprojektet INSERT.
Det är inte ovanligt att känna sig frustrerad, orolig, nedstämd, överväldigad eller att livet är extra tungt när man lever med njursvikt och väntar på njurtransplantation. Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att utvärdera ett nioveckors internet-baserat stöd- och utbildningsprogram som riktar sig just till personer som väntar på njurtransplantation med avliden donator. Syftet är också att undersöka deltagarnas erfarenheter av att delta i stöd- och utbildningsprogrammet via internet.

Det 9 veckor långa programmet förmedlas via internet och innehåller undervisande information (text, bilder och filmer) om njursjukdom, om hur livet kan te sig som njursjuk och om njurtransplantation och livet som njurtransplanterad. Det innehåller även delar som syftar till att hjälpa dig att hantera de svårigheter som är vanliga under väntan på njurtransplantation och som kan hjälpa dig att förbereda dig inför transplantationen och de förändringar som transplantationen kan medföra.


Programmet har tagits fram av en grupp forskare vid Linköpings universitet och är baserat på tidigare forskning och mycket erfarenhet, och har utvecklats i samverkan med patienter, deras närstående och njur- och transplantationskunnig vårdpersonal. Forskargruppen består av sjuksköterskor och en psykolog. Inom gruppen finns lång erfarenhet av njur- och transplantationsvård, samt forskare med erfarenhet av internetbaserad-kognitiv beteendeterapi-program.

Vi som arbetar med studien är sjuksköterskor, psykolog samt It-tekniker. Vi har tystnadsplikt enligt Hälso- och sjukvårdslagen och vi har ingen kontakt med din ordinarie vårdgivare.

På de här sidorna kan du läsa mer om studien. Är du intresserad av att delta i studien kan du också hitta mer information om vad deltagandet innebär och om studien skulle kunna passa dig.
Första rekryteringsomgången startar i April 2024.

 

 

 

Kort om studien

 

Personlig vägledning

Du som deltar i INSERT-studien kommer få stöd och vägledning genom programmet.

Utbildning och stöd

Du får läsa texter och se på undervisande filmer samt göra övningar som syftar till att hjälpa dig att hantera de svårigheter som är vanliga under väntan på njurtransplantation och som kan hjälpa dig att förbereda dig inför transplantationen och de förändringar som transplantationen kan medföra.

Kostnadsfritt

Det kostar ingenting att vara med i INSERT, eftersom du hjälper vår forskning genom att svara på frågeformulär innan och efter programtiden.

 

9 veckor

Du ska vara beredd att lägga ned tid på programmet som pågår i 9 veckor.

Hela Sverige

Stöd- och utbildningsprogrammet tillhandahålls över nätet så du kan vara med var du än bor.

Vanliga frågor

Vad innebär det mer att vara med? Läs våra svar på vanliga frågor nedanför!

 

 

Informationsfilm om INSERT

 

 
 
 

Vem kan vara med?


Vi söker dig som:

  • Är 18 år och äldre
  • Står på väntelista för njurtransplantation med avliden donator i Sverige sedan minst 6 månader.
  • Har tillgång till dator eller platta/smartphone med internetuppkoppling samt tillgång till en mobiltelefon för att ta emot sms.

Du kan inte delta om:

  • Du har en annan sjukdom som gör att du inte kommer att kunna njurtransplanteras
  • Du inte kan lägga 3-4 timmar/vecka för att arbeta i stöd- och utbildningsprogrammet

 

Så här går studien till

  Anmälan och samtycke

Du anmäler dig genom att trycka på Anmälan-knappen. I samband med din anmälan kommer du även få fylla i ett samtyckesformulär online där du samtycker till ditt deltagande i forskningsstudien.
Du kan kolla på den här filmen som visar hur anmäler du dig till INSERT:

 
 

  Frågor online

Inledningsvis kommer vi att undersöka om du uppfyller de kriterier vi har för deltagande. Detta görs via olika skattnings- och frågeformulär. Det tar ungefär 20 till 40 minuter och du behöver inte göra allt vid samma tillfälle.

  Telefonintervju

Om skattningsformulären visar att stöd- och utbildningsprogrammet kan passa din situation så kommer du bli uppringd av oss för en intervju via telefon. Det är också ett bra tillfälle för dig att ställa frågor om stöd- och utbildningsprogrammet och studien. Efter intervjun meddelas det huruvida du får möjlighet att delta i projektet eller inte.

  Stöd- och utbildning under 9 veckor

Stöd- och utbildningsprogrammet pågår under 9 veckor. Om du deltar i studien kommer du att få ta del av en programdel per vecka. Varje del av programmet innefattar text, filmer och hemuppgifter som du kommer att få arbeta med och skicka in via studieplattformen. Hemuppgifterna tas emot av den kontaktperson som kommer att följa dig genom programmet. Efter att ha avslutat och skickat in hemuppgiften som hör till ena veckan blir nästa veckas innehåll tillgängligt. Du får då också personlig återkoppling på den gångna veckans hemuppgift och övningar. All kontakt med behandlaren i samband med studien sker via ett meddelande-system på program-sidan som fungerar ungefär som vanlig e-post. Om du skulle få en njurtransplantation under programmets gång kommer du att erbjudas att fortsätta programmet och får då tillgång till programdelar med innehåll som är anpassat för din nya situation.

Alla deltagare lottas till att antingen få genomgå programmet direkt eller efter ca 9 veckor. Om du lottas till att påbörja programmet efter 9 veckors väntan kommer vi att, fram till dess, skicka ett mail till dig varje vecka för att stämma av hur du mår och om någonting har hänt som kan påverka din situation, tex njurtransplantation.

Deltagande i studien kräver tid och engagemang. Deltagaren kommer få utbildning, stöd och råd, men vi förväntar oss att deltagaren är med och läser texter och gör övningar. Detta krävs eftersom vi vill att deltagaren ska lära sig strategier och tekniker som är användbara även efter studien. Om du inte har tid för detta i ditt liv just nu är det bättre att vänta med att anmäla dig, eftersom ett halvhjärtat försök riskerar att kännas som ett misslyckande. Vill du verkligen göra ett försök, så tror vi att studien kommer att hjälpa dig att må bättre både i väntan på och efter din njurtransplantation, då du får med dig kunskap och verktyg som kan hjälpa dig även i framtiden.

  Frågeformulär & telefonintervju

Samtliga deltagare kommer efter avslutad programtid att få fylla i formulär som utvärderar stöd- och utbildningsprogrammet. Du kan också komma att bli tillfrågad om att bli intervjuad per telefon om hur du tyckte att det var att arbeta i programmet och hur det har påverkat dina tankar om transplantation. Det gäller även deltagare som väljer att inte slutföra programmet.

Efter programtiden kommer du månadsvis i 12 månader följas upp med ett meddelande via studieplattformen med en fråga om ditt mående och om du har blivit transplanterad. Du får då ett sms om att ett meddelande finns i studieplattformen. För att kunna läsa meddelandet och besvara det måste loggar du in i plattformen. Svaret lämnas i studieplattformen och mottas av forskargruppen. Om du blir njurtransplanterad under tiden som vi genomför studien, dvs fram till ett år efter att du genomgått programmet, kommer vi även att tillfråga dig om att delta i en kompletterande intervjustudie om huruvida du haft någon nytta av stöd- och utbildningsprogrammet och dess innehåll och i så fall på vilket sätt. Om det blir aktuellt i ditt fall kommer du få mer information om detta senare. Du har då också möjlighet att tacka ja eller nej till deltagande i den intervjustudien.

 

 

Projektteamet


Kristina Nilsson

Studieansvarig, doktorand, specialistsjuksköterska i medicinsk vård

Kristina är doktorand vid Linköpings universitet, institutionen för hälsa medicin och vård, och arbetar som specialistsjuksköterska med transplantationsmottagning på Njurmedicinska enheten i Norrköping. Hon har 30 års erfarenhet av att som sjuksköterska arbeta med personer med njursjukdom och med njurtransplantation.

Johan Lundgren

Universitetslektor, specialistsjuksköterska med inriktning psykiatri

Johan är universitetslektor i omvårdnad vid Linköpings universitet, institutionen för hälsa medicin och vård. Han har mångårig erfarenhet av psykiatrisk vård och har forskat på internet-behandling för att hjälpa personer som lever med hjärtsjukdom och nedstämdhet.

Peter Johansson

Professor, leg. sjuksköterska

Peter är professor vid Linköpings universitet, institutionen för hälsa medicin och vård, och har under många år forskat kring psykisk ohälsa och sömnproblem hos personer med hjärtsjukdom.

Gerhard Andersson

Professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Gerhard är professor vid Linköpings universitet, institutionen för beteendevetenskap och lärande men också knuten till institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper. Han tidigare genomfört en lång rad studier som undersöker effekten av internet-behandlingar vid olika typer av hälsoproblem och har ett omfattande internationellt samarbete inom sitt forskningsområde.

George Vlaescu

IT-ansvarig, systemutvecklare

George är IT-systemutvecklare vid Linköpings universitet och ansvarar för de tekniska delarna av projektet. Som deltagare har du oftast inte direkt kontakt med George men om det uppstår några tekniska problem så tror vi det är bra att du vet vem George är och att han kan komma att höra av sig till dig.


 

Viktigt att veta

Innan du går vidare och tar ställning till om du vill anmäla ditt intresse behöver vi informera dig om etiska aspekter på att delta i studien samt hur vi kommer att hantera dina personuppgifter.

Deltagandet är frivilligt

Det är helt frivilligt att vara med i studien och om du tackar nej eller avbryter ditt deltagande kommer detta inte att påverka pågående eller framtida vård och behandling. Vill du avbryta din anmälan på nätet så gör du det genom att sluta fylla i frågorna. Vill du avbryta telefonintervjun, så säg det. Du kan också sluta deltagandet i programmet när du vill. Vi hoppas såklart att du kan vara med i hela behandlingen, det hjälper mer. Dock förutsätter vi att du vid eventuellt avbrott meddelar oss detta så att vi kan ta bort dig ur studien. Säger du inte till så kommer vi att försöka kontakta dig och fortsätta be dig fylla i frågor.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Inga risker anses föreligga med deltagandet i detta stöd- och utbildningsprogram. I stöd- och utbildningsprogrammet kommer du att få tillgång till information och kunna öka din kunskap om njursjukdom, njurtransplantation och livet som njurtransplanterad. Du kommer också få arbeta med dig själv om sådant som kan upplevas svårt under väntan på och efter transplantation. Sådant arbete kan röra upp känslor och tankar och kan ibland upplevas arbetsamt. Du kommer att ha återkommande (varje vecka) kontakt med en kontaktperson via hemuppgifter och återkoppling av dessa, som bland annat syftar till att hantera sådana här saker. Om du vill/behöver kan du även skicka meddelande till kontaktpersonen via en meddelandefunktion. Inom forskargruppen finns specialistsjuksköterskor som kan ge rekommendationer om lämpliga vårdkontakter om så anses behövas.

Försäkring och ersättning

Vid Linköpings Universitet finns försäkring för att tillse att försökspersoner är försäkrade när de ingår i forskningsprojekt där Linköpings Universitet är huvudman.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Resultat kommer att presenteras i pseudonymiserad form och i huvudsak beskrivas på gruppnivå och publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Om du är intresserad av att få en sammanfattning av resultaten samt kopior på publicerade artiklar så ska du mejla studieansvarig Kristina Nilsson, med mag, doktorand och specialistsjuksköterska, Linköpings Universitet.

Din personliga integritet och hantering av dina personuppgifter

Om du väljer att delta i projektet så kommer vi att be dig besvara frågor om dig, din hälsa och din behandling. Vi kommer även att be dig besvara frågor om ditt mående vid flera tillfällen under studiens uppföljningstid, totalt ett år och du kan blir tillfrågad om att bli intervjuad. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Du fyller i frågeformulär och deltar i stöd- och utbildningsprogrammet via ett krypterat kontakthanteringssystem. Du kan använda din vanliga mejladress för att logga in.

Till din mejladress kommer vi bara att skicka påminnelser om att skriva med din behandlare och fylla i formulär. Inget annat. Skulle det vara någon mer känslig information, såsom återkoppling på dina svar på frågeformulär, så kommer du att få logga in på program-sidan för att läsa. Du kan få ett meddelande till din e-postadress om att du har ett väntande meddelande på program-sidan, men inte vad det står i meddelandet.

Du loggar in på program-sidan med din anonyma "deltagarkod" och ett starkt lösenord som du väljer själv. För att säkerheten ska bli extra god använder vi även unika engångskoder som skickas med SMS när du ska logga in. Skulle du tappa bort din deltagarkod eller lösenordet kan du få ett nytt mejlat till dig eller skickat via SMS. Du kan också logga in med Bank-ID.

För internetstudien kommer säker inloggning att användas med dubbel autentisering, liknande de hos internetbanker. All information som samlas in under denna studie kommer att pseudonymiseras. Det innebär att personuppgifter behandlas på ett sätt som innebär att de inte längre kan kopplas till en specifik individ utan att använda kompletterande uppgifter, tex genom att namn och tillhörande personnummer ges ett kodnummer. Kodlista, med namn, person och kodnummer kommer att förvaras inlåsta.

Intervjuer kommer att spelas in digitalt med inspelningsutrustning som sparar ljudfilen lokalt på inspelningsapparaten. databas på Linköpings Universitet (i enlighet med Linköpings universitets riktlinjer för hantering av känsliga personuppgifter). All data kommer efter studiens slut att arkiveras i 10 år. Därefter kommer data att gallras i enlighet med gällande regler för arkivering av forskningsmaterial vid Linköpings universitet. Personuppgifter hanteras på den rättsliga grund enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller utförande av en uppgift av allmänt intresse.

Ansvarig för dina personuppgifter är Linköpings Universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Kristina Nilsson, e-post: kristina.nilsson@liu.se, Telefon: 010-104 22 24. Dataskyddsombud nås på Linköpings Universitet, 581 83 Linköping eller dataskyddsombud@liu.se Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

 

 

Vanliga frågor


Här kan du läsa svar om vad som gäller när du är med i INSERT. Vill du veta mer detaljer om själva programveckorna så kan du läsa i sektionen Så går det till. Har du en fråga som inte står med, mejla till insert@iterapi.se. Vi läser varje vardag! Vi läser varje vardag! Du kan också nå studieansvarig Kristina Nilsson på telefon 010-104 22 24 under vardagar vanligen mellan 08-16.

Är jag anonym?

Du kan inte vara anonym för din kontaktperson då du kommer att få fylla i frågeformulär om vem du är och hur du mår innan behandlingen börjar. Men all information om dig och att du deltar i programmet stannar mellan dig och oss. Dina uppgifter är sekretesskyddade och all information behandlas konfidentiellt. Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Vad innebär telefonintervjun?

Verkar INSERT passa dig utifrån hur du fyllt i frågeformulären, så är nästa steg att vi ringer till dig och ställer frågor om din sjukdoms- och transplantationssituation. Vi följer en färdig text, och alla som vi ringer får svara på exakt samma frågor. Det tar ca 15-20 min.

Vad händer med mina svar?

Vi kommer att presentera hur det gick i studien för forskare, men då beskriver vi med statistik. Man ser alltså inte vilka personer som varit med.

Varför måste vi veta så mycket?

Dina svar hjälper oss mycket i vår forskning att göra INSERT till ett ännu bättre stöd- och utbildningsprogram som ska kunna hjälpa fler under transplantationsprocessen. Därför är dina svar viktiga, både före och efter behandlingen, hur du än mår och oavsett om du tycker behandlingen är bra eller dålig.

Måste jag berätta allt?

Nej. Vi kan inte tvinga dig att svara på frågor eller att säga någonting du inte vill, men vi hoppas att du vågar vara ärlig. Vi kan hjälpa dig bättre då. När det gäller frågorna du får innan du kan gå in i programmet så behöver du svara på allt för att kunna vara med i INSERT.

Kan deltagande i stöd- och utbildningsprogammet vara skadligt?

Vi känner inte till några speciella risker med att delta i stöd- och utbildningsprogrammet. Vi vet att liknande program hjälper många personer med kronisk sjukdom att må bättre. Vi vill uppmuntra dig att ta chansen att få hjälp med din situation så du slipper bära allt ensam!

Går det att avbryta?

Ja, det går. Det är helt frivilligt att vara med i INSERT. Vill du avbryta din anmälan på nätet, sluta fylla i frågor. Vill du avbryta telefonintervjun, så säg det. Du kan också sluta deltagandet i programmet när du vill. Vi hoppas såklart att du kan vara med genom hela programmet, då det hjälper mer. Om du slutar så måste du berätta att du slutar via INSERT-sidan. Säger du inte till så kommer vi att försöka kontakta dig och fortsätta be dig fylla i frågor.

 


Om du behöver mer information om studien kan du kontakta oss på insert@iterapi.se.