PAPE studien

Registrering

Är du intresserad av att vara med i denna studie? Läs mer om vad det innebär nedan!

Forskningspersonsinformation
Effekter av FAAH inhibitorn JNJ-42165279 i kombination med internetbaserad kognitiv beteendeterapi på PTSD

Bakgrund och syfte
Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) är en handikappande ångestsjukdom som kan uppstå efter ett trauma. Kognitiv beteendeterapi (KBT) utgör grunden för behandling av PTSD och syftar till att utsläcka rädslominnen genom exponering för stimuli som väcker traumaminnen. Effekten av KBT är dock otillräcklig, och rädslominnen återkommer dessvärre ofta med tiden. Det finns således ett stort behov av en mer effektiv behandling av PTSD.

Kroppens egna cannabis-liknande substanser, endocannabinoider, spelar en viktig roll i regleringen av reaktioner på stress- och obehagsstimuli. En av endocannabinoiderna, anandamid, bryts ner av ett enzym kallat FAAH. Läkemedlet JNJ-42165279 minskar aktiviteten hos detta enzym och därigenom ökar mängden anandamid. Forskning har visat att en ökning av anandamid underlättar utsläckning av rädslominnen hos friska försökspersoner. Denna läkemedelstyp skulle därmed också kunna förbättra behandlingen av PTSD.

Studiens syfte är att undersöka om FAAH hämmaren JNJ-42165279 i kombination med internetbaserad kognitiv beteendeterapi kan minska symptomen vid PTSD.

Hur går studien till?

Sammanfattning
Om du deltar i studien kommer du att lottas till behandling med studieläkemedlet JNJ 42165279 eller placebo. Samtidigt som du får läkemedel eller placebo deltar du också i internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT). Under studietiden, som varar i cirka fem månader, kommer du att behöva göra sammanlagt sju besök på universitetssjukhuset i Linköping. Vid besöken genomgår du undersökningar och provtagningar som syftar till att utvärdera hur behandlingen fungerar. Läs den utförligare beskrivningen nedan för mer information om vad ett deltagande innebär.


Screening
Du registrerar ett konto på vår webplattform för KBT, iTerapi, där du får information om studien och får svara på frågor om din medicinska historia, PTSD symptom, samt alkohol- och drogvanor. Om du baserat på dina svar bedöms kunna passa som deltagare i studien tillfrågas du om samtycke till att en av våra forskningssjuksköterskor kontaktar dig och genomför ytterligare hälsoundersökning och laboratorieprovtagning, inklusive drogtester och tester för de smittsamma sjukdomarna hepatit B/C och HIV.

Du träffar en forskningssjuksköterska för ett samtal, EKG och provtagning för att komma fram till om du passar som deltagare i studien. Du lämnar blodprov (totalt 26,5 ml) som en del av hälsoundersökningen, och urinprov för drog- och graviditetstestning (kvinnor i barnafödande ålder). Besöket tar högst två timmar. Om du, när provsvar erhållits, bedöms lämplig som studiedeltagare kontaktas du av en forskningssjuksköterska och bjuds in till besök 1. I annat fall kommer vi att remittera dig till regelrätt klinisk behandling. Påvisar provtagningen någon av de smittsamma sjukdomarna Hepatit B/C och HIV sker remiss till infektionsklinik, där man erbjuder behandling och genomför smittspårning enligt normal sjukvårdsrutin.

Besök 1
Du går tillsammans med en studieläkare igenom provsvar och undersökningsresultat för att fastställa att du passar för deltagande i behandlingsstudien. Om så är fallet tillfrågas du om att delta, och du får möjlighet att ställa frågor om studien och ditt deltagande, innan du lämnar samtycke till detta. Därefter kontrolleras din hjärtfrekvens och ditt blodtryck och du får lämna urinprov för drog- och graviditetstestning för att säkerställa att du fortfarande passar som deltagare i studien.

Om du passar i studien och samtycker till deltagande lottas du till en av behandlingsgrupperna, antingen JNJ-42165279 (25 mg, 2 tabletter per dag i 12 veckor) eller placebo. Hälften av studiedeltagarna lottas till läkemedelsbehandling och hälften till placebo. Varken du eller de som ger dig behandlingen kommer att veta vilken grupp du tillhör förrän hela studien är avslutad. Vid besök 1 erhåller du läkemedel för de första 4 veckornas behandling.

Du får vid detta besök också lämna blodprov (totalt 27 ml) för säkerhetstester, mätning av din normalnivå av endocannabinoider samt analys av genetiska varianter som kan påverka omsättningen och funktionen i ditt endocannabinoidsystem. För att bedöma svårighetsgraden av dina PTSD-symptom kommer du också att intervjuas och du får via en dator hos oss fylla i några webbaserade frågeformulär rörande PTSD symptom, sömnkvalitet, sinnesstämning, oro, depression och barndomstrauma.

Tidsåtgång: 2-3 timmar.

Besök 2 (vecka 3-4 efter läkemedelsbehandlingens start)
Vid besök 2 får du först bekanta dig med miljön i en magnetkamera genom att ligga i en magnetkameraattrapp. Du får träna på att hålla huvudet stilla, samt utföra några träningsuppgifter. Du får sedan ligga i en magnetkamera, med vars hjälp vi mäter din hjärnaktivitet medan du utför lättare uppgifter. Den tid du tillbringar i magnetkameran (ca 30 minuter) kommer du att bli ombedd att ligga stilla och koncentrera dig på uppgifterna.

Inför magnetkameraundersökningen kommer du att få byta om till sjukhuskläder. Du måste kunna avlägsna alla magnetiska metallföremål från kroppen. Informera gärna forskaren om du har tandställning då bildkvaliteten vid undersökning i magnetkameran kan påverkas. Eftersom magnetkameran producerar höga ljud vid bildtagningen kommer du att förses med öronproppar före undersökningen. Försöksledaren kommer att kunna kommunicera med dig via en mikrofon. Du kommer även att ha tillgång till en ringklocka så att du närsomhelst kan avbryta undersökningen.

Tidsåtgång: ca 2 timmar

Besök 3 och 4 (vecka 3-4 efter läkemedelsbehandlingens start)
Besök 3 och 4 sker under två på varandra följande dagar. Vid besök 3 kontrolleras återigen din hjärtfrekvens och ditt blodtryck och du får lämna urinprov för drog- och graviditetstestning samt blodprover (totalt 18 ml) för säkerhetstester.

Vid båda besöken fästs elektroder på huden i ditt ansikte med hjälp av tejp. Elektroderna registrerar muskelaktiviteten i ansiktet medan du utför uppgifter som du får via dator. Vi registrerar också mått på kroppsfunktion såsom t.ex. hjärtrytm och hudsvettning. En forskningssjuksköterska placerar också, med hjälp av en nål, en venkateter för blodprovstagning i din arm som sitter kvar under hela besöket för att vi inte ska behöva sticka dig flera gånger. Blodprover tas för analys av endocannabinoider och stress-relaterade biomarkörer vid fem tillfällen under experimentet (2 rör om 6 ml, totalt 60 ml).

Vid båda tillfällena får du utföra uppgifter på en dator. Du kommer att bli exponerad för stimuli av varierande känslomässig karaktär. Stimuli ges genom synintryck (dvs. bilder på datorskärmen) och hörselintryck. I vissa fall ombeds du värdera intrycken, till exempel genom att berätta för oss hur positiv eller negativ bilden fick dig att känna dig. Du kommer också att bli utsatt för mindre fysiska utmaningar. Du får placera din hand i en hink med vatten som är antingen rumstempererat eller kallt (1-4° Celsius). Under tiden som din hand är placerad i vatten ber vi dig utföra enklare huvudräkning. Du får närsomhelst ta bort din hand från vattnet om du känner obehag eller smärta.

Vid båda besöken kommer du också att bli ombedd att fylla i webbaserade frågeformulär rörande sömnkvalitet, sinnesstämning och psykiatriska symptom. Vid besök 4 erhåller du studieläkemedel för de efterföljande fyra veckorna.

Tidsåtgång: ca 3 timmar per besök.

Internetbaserad KBT-behandling (vecka 5-12 av läkemedelsbehandlingen)
Under 8 veckor deltar du i internetbaserad KBT-behandling där du varje vecka går igenom en ny modul av behandlingen och via mejlkontakt får handledning av en psykolog med specialisering mot behandling av PTSD. Varje modul innefattar en skriftlig hemuppgift som skickas elektroniskt till psykologen. Den information som du lämnar i KBT-behandlingen kommer inte att användas eller sparas i studiesyfte.

Besök 5 och 6 (vecka 8 respektive vecka 12 efter start av läkemedelsbehandling)
Vid dessa besök genomförs hälsokontroll inklusive urin- och blodprovstagning (18 ml). Vi tar också blodprov (12 ml) för att vi, när studien är slutförd, ska kunna mäta läkemedelskoncentrationen och läkemedlets påverkan på dina endocannabinoidnivåer. Vid besök 5 erhåller du också studieläkemedel för de fyra sista veckorna.

Tidsåtgång: ca 1 timme för besök 5 och 2 timmar för besök 6.

Uppföljande telefonsamtal (4 veckor efter avslutad läkemedelsbehandling)
Ditt deltagande i studien avslutas med ett uppföljande telefonsamtal ca 4 veckor efter att du avslutat din läkemedelsbehandling.

Vilka är riskerna?

Magnetkameraundersökning
Undersökning med magnetkamera har inte visats ge upphov till några komplikationer. Dock får deltagare ej ha pacemaker och skall av försiktighetsskäl ej heller vara gravida. Man får inte lida av cellskräck (klaustrofobi). Inuti kameran skapas starka magnetfält, vilket kan påverka metallföremål du skulle kunna ha i kroppen. Det skulle kunna leda till skador, som i värsta fall skulle kunna bli allvarliga. Vi kommer därför att noga fråga dig om sådana föremål. Gå igenom medföljande checklista och svara noggrant på frågorna så att vi kan göra en första bedömning om du kan undersökas i magnetkamera.

Behandling med JNJ-42165279
Intag av läkemedlet vid den dos som används i studien anses vara säkert, baserat på tidigare säkerhetstester i djur och människor, men det kan finnas okända risker. De vanligaste biverkningarna som rapporterats vid behandling med JNJ-42165279 är huvudvärk, yrsel och trötthet (mild till måttlig grad).

För att minimera riskerna registreras eventuella biverkningar från första behandlingsdag fram till uppföljningssamtalet fyra veckor efter sista behandlingsdagen. Av säkerhetsskäl utförs också hälsokontroller vid besök 1, 3, 5, och 6 för att upptäcka eventuella biverkningar. Dessa hälsokontroller omfattar mätning av blodtryck och hjärtfrekvens, utvärdering av psykiskt mående, blodprov för labtester, samt urinprov för drog- och graviditetstest.

Det finns med alla läkemedel som påverkar centrala nervsystemet en risk för bieffekter som försämrar förmågan att köra bil eller manövrera maskiner. Exempel på sådana biverkningar är dåsighet eller nedsatt reaktionsförmåga. Skulle du uppleva sådana biverkningar är det viktigt att du beaktar detta när du ska köra bil eller utföra andra uppgifter som kräver skärpt uppmärksamhet.

Du får inte vara gravid eller planera att bli gravid under studiedeltagandet. Om du är kvinna i barnafödande ålder kräver vi att du använder ett högeffektivt preventivmedel under hela ditt deltagande i studien, dvs t.om. det uppföljande telefonsamtal som avslutar deltagandet.

Övrigt
Du kan uppleva ett milt obehag vid placering av venkatetern, och du kan uppleva känslomässiga reaktioner i samband med experimenten.

I och med att vi gör omfattande tester på dig finns det en risk att vi hittar någonting avvikande som du inte visste om innan och som vi inte specifikt letade efter. Det kan vara avvikande blodprover eller något annorlunda i bilderna på hjärnan. Skulle det hända kommer vi att informera dig och se till att du blir hänvisad till rätt vårdinrättning.

Finns det några fördelar?
Deltagande i studien medför att du, oavsett om du lottas till läkemedel eller placebo, får tillgång till kvalificerad psykologisk behandling för din PTSD med internetbaserad KBT. Studien ger därutöver upphov till kunskap som framöver kan användas inom sjukvården.

Hantering av data och sekretess
Under studien kommer dina personuppgifter, blod- och urinprover, information från undersökningar och genomförda intervjuer, svar från frågeformulär, samt resultat från experimenten att samlas in. Dina uppgifter från studien kommer att lagras i ett register och databehandlas. Ändamålet med detta register är forskning, därmed är allmänt intresse den rättsliga grunden för hantering av personuppgifter. Om du samtycker till att delta i studien bekräftar du också att du har tagit del av informationen om hur dina personuppgifter behandlas. Dina personuppgifter samt provsvar och övriga resultat förvaras tillsvidare och behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Blod- och urinprover ingår i Biobank Östergötland nr 1, Region Östergötland. Dina blodprover kan komma att analyseras av ett laboratorium utanför EU. Innan det sker ingår i så fall Linköpings Universitet ett avtal med det analyserande laboratoriet som säkerställer att proverna inte kan användas för något annat syfte. Proverna skickas därefter märkta med kodnummer som analyslaboratoriet inte kan knyta till dig som individ. När studien är slutförd och alla tester är gjorda kommer överblivna prover att förstöras. All data och alla prover som sparas kodas direkt vid insamlingen och i publikationer redovisas resultaten endast i kodad form. Kodnyckeln förvaras hos studieledaren. All data kommer att lagras på datorer som är lösenordskyddade. Med syftet att kontrollera studiens kvalitet kommer en oberoende granskare att jämföra uppgifter som samlas in om dig för studiens räkning med motsvarande uppgifter som dokumenteras i din medicinska journal.

Hur får jag information om studiens resultat?
När studien är klar kommer informationen att presenteras i vetenskapliga tidskrifter och på vetenskapliga konferenser. Det tar oftast 1-2 år efter det att studien är avslutad innan den publiceras. Du kommer inte automatiskt få en kopia av artikeln, men är välkommen att höra av dig om du är intresserad och få en kopia när rapporten är färdig.

Försäkring, ersättning
Studien genomförs inom sjukvården i Region Östergötland, och forskningspersoner har försäkringsskydd genom landstingens gemensamma försäkringsbolag och via läkemedelsförsäkringen. En skattefri ersättning om maximalt 3000 kr utgår för deltagande i studien; 500 kr efter besök 1, 2, 4, 5 och 6 och ytterligare 500 kr då du slutfört alla delmoment. Om du efter screeningbesöket ej tillfrågas om deltagande i studien utgår en ersättning om 150 kr. Ersättningen kommer att betalas ut senast 2 månader efter sista undersökningstillfället.

Frivillighet
Att delta i studien är helt och hållet frivilligt och du kan när som helst, utan särskilt förklaring, välja att avbryta. Om det är möjligt kan vi använda de prover vi redan fått in till analysen, om det är av värde. Du har rätt att begära att de prover som har tagits förstörs eller avidentifieras så de inte kan spåras till dig. Ett avbrytande av studien kommer inte på något sätt att påverka dina framtida kontakter eller omhändertagande hos hälso- och sjukvården.

Ansvariga
Ansvarig för studien är professor Markus Heilig (markus.heilig@liu.se), Centrum för Social och Affektiv Neurovetenskap, Linköpings Universitet.
Information om studien kan även erhållas från biträdande universitetslektor Leah Mayo (leah.mayo@liu.se) och forskningssjuksköterska Åsa Axén (asa.axen@liu.se).


Är du intresserad av att delta i studien? För att undersöka om studien passar dig har vi ett antal frågor. För mer information, läs nedan.


För att vi ska kunna avgöra om du passar som deltagare i studien får du här svara på frågor om din medicinska historia, PTSD symptom, samt alkohol- och drogvanor. Du får också lämna dina kontaktuppgifter.

Dina uppgifter kommer att lagras i ett register och databehandlas. Ändamålet med detta register är forskning, därmed är allmänt intresse den rättsliga grunden för hantering av personuppgifter. Dina personuppgifter förvaras tillsvidare och behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Om du samtycker till att lämna ovan nämnda information bekräftar du också att du har tagit del av informationen om hur dina personuppgifter behandlas.

Uppgifterna hanteras enligt Dataskyddsförordningen, GDPR (EU 2016/679) och du har rätt att få veta vilka uppgifter som samlas in om dig, begära rättelse vid eventuella felaktigheter eller begära begränsning/borttagning av uppgifter. Linköpings Universitet är ansvarigt för behandlingen av personuppgifter för denna studie. Du kan vända dig till professor Markus Heilig (markus.heilig@liu.se) om du önskar utdrag över de personuppgifter som finns registrerade om dig eller hjälp med eventuell rättelse. Dataskyddsombudet går att nå på dataskyddsombud@liu.se. Om du vill lämna in ett klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter så kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen.

(Krävs endast om du väljer att använda en e-postadress)