01

Så går det till

Träningsprogrammet pågår under 8 veckor med start 10 februari 2020.

Deltagandet är helt kostnadsfritt, men du bör räkna med att avsätta lite tid varje vecka för deltagandet. Total tidsåtgång per vecka är cirka 2 till 3 timmar, fördelat på den tid det tar att tillgodogöra dig materialet i modulen (text, video och övningar) och att genomföra veckans hemuppgift.

För att tillgodogöra dig materialet och fylla i självskattningar och övningar behöver du en dator eller annan enhet med internetuppkoppling.

Vad innehåller programmet?

Under behandlingens gång kommer du bland annat att få formulera vad du själv skulle vilja bli bättre på, få lära dig skillnader mellan olika kommunikationsstilar, få lära dig att lägga märke till egna negativa tankar, få testa negativa tankar i så kallade beteendeexperiment och slutligen få träna på konstruktiv självhävdelse i relevanta situationer i verkliga livet. Genom att aktivt träna på de nya färdigheterna i konstruktiv självhävdelse blir det möjligt att befästa inlärningen och på sikt också uppleva en varaktig förändring i livet.

Du kommer också att få lämna svar på skattningsskalor, för att vi ska kunna utvärdera effekten av behandlingsprogrammet på gruppnivå samt återkoppla ditt individuella resultat till dig när behandlingen avslutas. Du kommer att få göra självskattningarna vid tre tillfällen i anslutning till behandlingsprogrammet (innan, mitt under och efter) och ytterligare en gång efter 12 månader.

Du slumpas till en av tre grupper

Deltagarna i den här studien randomiseras (slumpas) till en av tre behandlingsgrupper. Alla får tillgång till träningsprogrammet, men under olika förutsättningar. Grupperna är dessa:

Grupp 1
Direkt tillgång till träningsprogrammet
 
Grupp 2
Direkt tillgång till träningsprogrammet, med begränsat terapeutstöd
Grupp 3
Något fördröjd tillgång till träningsprogrammet
Studien syftar till att utvärdera effekten (på gruppnivå) av ett självhjälpsmaterial som översatts från engelska till svenska och sedan byggts ut med ytterligare behandlingskomponenter och övningar till ett internetbaserat KBT-träningsprogram. Vi är också intresserade av att se vilken skillnaden i behandlingseffekt (på gruppnivå) blir om deltagare varje vecka får stöttning via e-post av en KBT-terapeut. Den här gruppen gör det möjligt att särskilja effekten av själva materialet från effekten av terapeutstödet. För att vi ska kunna se skillnad på de olika effekterna behöver vi något att jämföra med. Du som hamnar i den här gruppen får därför tillgång till behandlingsmaterialet efter ungefär 8 till 10 veckor. Därefter får du gå genom programmet på precis samma sätt som deltagarna i grupp 1.

Villkor

Du behöver vara minst 18 år. Deltagandet är kostnadsfritt. Träningsprogrammet ges av sistaårsstuderande vid Psykologprogrammet vid Stockholms universitet under handledning av legitimerad psykolog.

Allt deltagande i studien är frivilligt. Du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva uppge anledning. Du behöver dock meddela kontaktpersonen i studien om du avbryter deltagandet. Ditt deltagande i denna studie påverkar inte dina möjligheter att söka vård hos annan vårdgivare.

[2020-01-31: Vi har nu fått tillräckligt med deltagare för denna gång, men du kan ställa dig på väntelista för kommande studier via knappen nedan]

Anmäl dig till väntelistan här