0

SÅ HÄR GÅR BEHANDLINGEN TILL

Anmälan

Du anmäler dig genom att trycka på "Registrera" i högra hörnet.

Frågor online och samtycke

Inledningsvis kommer vi att undersöka om du uppfyller de kriterier vi har för deltagande. Detta görs via skattningsformulär. Du kommer också att få fylla i ett kort test om dina förkunskaper kring KBT (ditt resultat påverkar inte dina möjligheter att delta i studien). Slutligen kommer du även behöva fylla i ett formulär skriftligt kring samtycke till deltagande i studien. 

Telefonintervju

Om skattningsformulären visar att behandlingen kan passa din problematik så kommer du bli uppringd av oss för att boka in en personlig intervju via telefon. Efter intervjun meddelas det huruvida du är lämplig att delta i projektet eller inte. 

Lottning

Ett av studiens syften är att undersöka olika former av internetbehandling. Bedöms du vara lämplig att delta kommer du därför att lottas till en av två individanpassade behandlingsprogram. I det ena programmet kommer du själv få bestämma hur ditt behandlingsprogram ska utformas, och i det andra får du ett behandlingsprogram som din behandlare utformat. Lottningen kommer också påverka vilken typ av stöd du får från din behandlare, samt hur mycket handledning din behandlare får. 

Behandling i 10 veckor

Internetbehandlingen sker under 10 veckor och är anpassad utifrån din specifika problematik. Behandlingen består av att du varje vecka får ta del av texter samt genomföra övningar. Vidare kan du när du vill ställa frågor och få återkoppling från din behandlare. Din behandlare kommer att få handledning av legitimerad psykolog/legitimerad psykoterapeut och det finns även läkare att tillfråga vid behov.

Frågor online

Samtliga deltagare kommer efter avslutad behandling att få fylla i formulär som utvärderar behandlingens resultat. Dessa formulär kommer även att fyllas i 12 månader efter avslutad behandling för att se om behandlingen ger långsiktig förbättring.