0 VIMSE2-studien

Information till forskningsdeltagare

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Per Carlbrings forskargrupp vid Psykologisk institutionen, Stockholms universitet, bedriver forskning om användning av Virtual Reality (VR) i behandling av psykisk ohälsa. Vi har i en tidigare studie jämfört VR-baserad kognitiv beteendeterapi (KBT) för spindelfobi mot traditionell KBT och funnit att båda ger goda resultat. Vi vill nu studera samma, virtuella behandling under andra former och söker därför deltagare som är rädda för spindlar och vill ha kostnadsfri behandling för detta. Forskningshuvudman för studien är Stockholms universitet.

Hur går studien till?

Du anmäler ditt intresse att delta i studien genom att besvara en nätenkät. Utifrån dina svar i denna enkät gör vi en bedömning ifall detta är rätt behandling för dig. Om så är fallet kontaktar vi dig per telefon för en kortare intervju och för att boka in dig på ett behandlingspass. Behandlingspasset (endast ett) tar tre timmar och sker i universitetets lokaler. En forskare möter upp och sätter igång dig, i övrigt är det du som styr behandlingen. Behandlingen bygger på KBT och innebär att du gradvis, i egen takt och under kontrollerade former, närmar dig virtuella spindlar, ofta i form av små spel. Detta i syfte att bryta den onda cirkel av undvikande som upprätthåller spindelrädsla – att du ska få uppleva att rädslan faktiskt minskar av sig själv ifall man stannar kvar i situationen. Denna typ av behandling är mycket effektiv i att minska rädslor och ångest. När du har gjort klart den virtuella behandlingen får du besvara några korta formulär på plats och cirka en och två veckor efteråt ber vi dig igen att besvara några formulär, denna gång via nätenkät.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Att utsätta sig för det man fruktar är inte farligt, men leder inledningsvis till förhöjt obehag, som sen planar ut. Kortsiktigt ökat obehag ställs därmed mot långsiktigt minskat obehag: i vår tidigare studie kunde deltagare i snitt knappt vara i samma rum som en spindel innan behandling – efter den virtuella behandlingen kunde de flesta sätta ner handen i en låda som innehöll en spindel och de flesta uppfyllde inte längre kriterierna för spindelfobi. Ingen deltagare avbröt behandlingen för att den var för jobbig. Vi vågar därför påstå att de allra flesta har stor nytta av behandlingen.

Vad händer med mina uppgifter?

Vi som genomför denna studie är legitimerade psykologer eller psykologstudenter under handledning; samtliga har tystnadsplikt. Projektet kommer att samla in och registrera den information du uppger i enkäter, samt delger muntligt vid telefonintervjun. Din information kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Samtlig information sparas digitalt och endast i avidentifierad form med hjälp av den studiekod, ex. ABC123, som du tilldelas när de anmäler dig till studien.

Alla uppgifter som bedöms kunna koppla studiekoden till dig som person är sekretessbelagda och kommer aldrig att delas med tredje part, inte ens vid begäran om utlämning enligt offentlighetsprincipen. Information som ej kan kopplas till dig som person, exempelvis dina symptomskattningar över tid i form av rena siffror (ex ”76” och ”35”), kan komma att presenteras visuellt i vetenskapliga publikationer, delas med andra forskare för så kallade meta-analyser och liknande, samt är ej sekretessreglerade vid begäran enligt offentlighetsprincipen. Samtliga uppgifter sparas i minst tio år efter att de senast använts för ett vetenskapligt arbete.

Ansvarig för dina personuppgifter är forskningshuvudmannen. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (gäller uppgifter som kan koppla dig till studiekoden).

Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta:

Per Carlbring, professor, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi per.carlbring@psychology.su.se 08-16 39 20 Frescati Hagväg 8, 106 91, Stockholm

Dataskyddsombud nås på:

Benita Falenius, dataskyddsombud för Stockholms universitet dso@su.se Dataskyddsombudet, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av studien?

I slutenkäten tillfrågas du ifall du vill ta del av resultaten via meddelande på behandlingsplattformen. Du får i så fall ett privat meddelande (med notis till den mailadress du har kopplat till plattformskontot) med länk till studieresultaten, när dessa har sammanställts.

Försäkring och ersättning

Ingen ersättning utgår och försäkring är ej tecknad, men du får behandlingen helt utan kostnad.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka någon framtida vård eller behandling. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan).

Ansvariga för studien

Ansvarig forskare är Per Carlbring (kontaktuppgifter enligt ovan).