0

Så går behandlingen till

I denna studie kommer personer som upplever problem med oönskad ensamhet. Det här är en av de första studierna där vi kommer att undersöka om två självhjälpsprogram baserade på väl beforskade behandlingstekniker kan användas för att minska din upplevelse av ofrivillig ensamhet. Studien innebär att du får tillgång till självhjälpsprogrammet via en hemsida och kontinuerligt stöd av en behandlare via ett meddelandesystem.

Så här går studien till:

 

Du anmäler dig genom att gå in under fliken ”Anmälan” och klicka på länken för anmälan.

Frågeformulär online och telefonintervju

När du har anmält dig kommer du att få tillgång till frågeformulär online som vi ber dig att fylla i. Detta för att vi ska kunna skapa oss en uppfattning om behandlingsalternativen kan vara till hjälp för dig. Om vi bedömer att så är fallet kommer vi att kontakta dig per telefon för en bedömningsintervju. En kort tid efter denna intervju meddelar vi dig om du uppfyller de kriterier vi har för deltagande och om du kommer att ingå i studien eller inte. Om du inte gör det kommer vi kunna ge dig information om vart du kan vända dig för att få hjälp på din hemort.

Samtycke

Om du kommer med i studien så behöver vi samtycke från dig om att du vill vara med. Detta fyller du i under registreringsprocessen.

Lottning

Om du uppfyller kriterierna för deltagande kommer du att med lottens hjälp slumpas till en av tre grupper.

  1. Grupp 1 påbörjar behandlingen snart efter telefonintervjuerna, i början februari 2019. Självhjälpsprogrammet för denna grupp är baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT). Psykologkandidater i slutet av sin utbildning är behandlare och kommer att vägleda dig som deltagare genom behandlingen. Om en deltagare blir lottad till Grupp 1 blir denne kontaktad av sin behandlare via e-post.
  2. Grupp 2 påbörjar behandlingen snart efter telefonintervjuerna, i början av februari 2019. Självhjälpsprogrammet för denna grupp är baserat på interpersonell terapi (IPT). Psykologkandidater i slutet av sin utbildning är behandlare och kommer att vägleda dig som deltagare genom behandlingen. Om en deltagare blir lottad till Grupp 2 blir denne kontaktad av sin behandlare via e-post.
  3. Grupp 3 kommer först att placeras på en väntelista, för att senare få ta del av den behandling som Grupp 1 eller 2 genomfört. Under väntetiden kommer samtliga deltagare i grupp 3 ha möjlighet att få sina frågor om studien besvarade, men ingen åtkomst till behandling eller återkommande kontakt med behandlare. Tidigare erfarenheter har visat att deltagare som hamnat på väntelistan uppskattat att de på detta sätt kan upprätthålla kontakten med projektet fram tills det är deras tur att gå igenom behandlingen.

Ovanstående procedur (med en grupp som väntar på behandling, Grupp 3) är viktig för att kunna tillföra ny vetenskaplig kunskap, baserad på en jämförelse mellan behandlingsgrupp och väntlistegrupp.

Självhjälpsprogram i nio veckor

Om du uppfyller kriterierna för deltagande kommer vi att erbjuda dig ett nio veckor långt självhjälpsprogram över internet. Du kommer under behandlingen att ha kontinuerlig kontakt med en behandlare som följer ditt arbete.  Om du blivit antagen har du förstås full rätt att när som helst avbryta ditt deltagande, som är helt frivilligt. De två programmen baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och interpersonell psykoterapi (IPT). Detta innebär bland annat att du under studien kommer att få arbeta med dina känslor, tankar och beteenden, här och nu. Behandlingen riktar sig mot din upplevelse av ofrivillig ensamhet och kommer att bestå av nio moduler, eller kapitel, att läsa, fundera kring och testa i ditt eget liv som vi hoppas ska öka ditt välbefinnande och din livskvalitet. Varje vecka kommer du att få en eller ett par övning att genomföra, detta för att hjälpa dig att få en förändring i ditt liv och omsätta din nya kunskap till handlingar.

Frågeformulär online

Samtliga deltagare kommer under behandlingen (varannan vecka) och efter avslutad behandling, att få fylla i självskattningsformulär som ligger till grund för mätning av hur effektiva programmen är. Formulären ska även fyllas 3 respektive 12 månader efter programmets slut för att se om behandlingen ger långsiktig förbättring.

Dina resultat kommer att sparas för att kunna utgöra en del av denna forskning. Resultaten kommer att behandlas under anonymitet, och utvärderingen av resultatet kommer att fokusera på gruppnivå. Det innebär att studiens resultat är intressant först när all information är insamlad från samtliga deltagare, och att det inte är den enskilda individens resultat som kommer ligga i fokus. Allt material kommer att avidentifieras och enbart behandlas på gruppnivå för att säkerställa att ingenting kan spåras till deltagarna i studien. All hantering av personuppgifter syftar enbart till att användas i forskningssammanhang. Ansvarig forskningshuvudman är Linköpings universitet. Ansvaret för att personuppgiftslagen följs har professor Gerhard Andersson.