VRetorik

Om studien

Bakgrund 

Ungefär hälften av befolkningen tycker att det är obehagligt att behöva tala inför folk, men några procent av befolkningen upplever en sådan stark rädsla och ångest att de antingen undviker allt offentligt talande eller uthärdar det under stort obehag. Detta kanske resulterar i att man inte kan genomföra viktiga utbildningsmoment eller uppgifter på sitt arbete, eller att man på annat sätt blir lidande. När man väl har fastnat i ett unvikande är det svårt att ta sig ur det på egen hand.

Lyckligtvis finns det effektiv behandling av talarskräck och andra rädslor i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) med exponering. Exponering innebär att man under kontrollerade, stegvisa former närmar sig det man fruktar och stannar kvar i obehaget till dess att det ebbat ut av sig självt (vilket det alltid gör, även om man som drabbad kanske inte tror det!). Om man gör detta på rätt sätt om och om igen, kan man bryta kopplingen som gjorts i hjärnan mellan det man fruktar (exempelvis en publik) och rädslan. KBT med exponering är en mycket effektiv behandling: för djurfobier kan det räcka med en enda 3-timmarssession tillsammans med en terapeut för att bli av med sin rädsla! 

I VRetorik-studien vill vi undersöka ifall man kan behandla talarskräck enligt ett liknande format. Bakgrunden är att det nu för första gången finns modern Virtual Reality-teknik som möjliggör att man tar med sig det som fruktas in i själva terapirummet (den virtuella publiken) på ett sätt som inte tidigare var möjligt. Det finns gott om forskning som visar att exponering med hjälp av VR ger lika god effekt som exponering för verkliga motsvarigheter, samt att behandlingsframgångarna översätts till minskad rädsla även i den verkliga världen!

I VRetorik-studien prövar vi potentialen i VR-behandling både som "live"-behandling och via internet. Internetförmedlad KBT är en evidensbaserad och etablerad behandlingsform som innebär att information och terapiuppgifter förmedlas via kapitel på en digital platform som även används för att kommunicera med en behandlare. Internet-KBT har visat sig fungera lika väl som traditionell KBT vid social ångest, har hög prioritet i Socialstyrelsens behandlingsriktlinjer samt kan fås inom reguljär vård bland annat via Internetpsykiatrin hos Stockholms läns landsting.

 

Risker med deltagande

VRetorik-studien har granskats och godkänts av Etikprövningsnämnden i Stockholm.

Exponering, även för virtuell publik, kan upplevas som obehagligt, men det är alltid du som styr exponeringen och detta kortvariga obehag måste ställas mot ett långvarigt minskat obehag och ökad livskvalitet. Vissa människor upplever åksjuka under användning av VR-teknik. Det finns inget som tyder på att detta är annat än övergående.

 

Fördelar med deltagande

Mot bakgrund av tidigare forskning och kliniska erfarenheter förväntar vi oss att båda behandlingstyperna kommer att leda till minskad talarskräck hos de allra flesta.

 

Sekretess och hantering av data

All data och uppgifter i studien kommer att hanteras konfidentiellt. Dina personliga uppgifter kommer att hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (SFS:1998: 204). Uppgifter från frågeformulär och dylikt registreras och sparas i avidentifierad form vilket gör att de inte kommer att kunna kopplas till dig personligen. Redovisningen av resultat kommer framför allt att ske på gruppnivå. All elektronisk kommunikation är krypterad. Resultaten kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och kan komma att presenteras i media. Inga resultat kommer att kunna kopplas till dig personligen. Du har i enlighet med personuppgiftslagen rätt att en gång per år ta del av vilka uppgifter om dig som är sparade och vid behov få ev. fel rättade. Vänd dig i sådana fall till kontaktpersoner för studien, se nedan.

 

Försäkring och ersättning

Ingen ersättning kommer att betalas ut för ditt deltagande, men all behandling är kostnadsfri. Du är inte omfattad av någon speciell försäkring.

 

Frivillighet

Allt deltagande i studien är frivilligt. Du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva uppge anledning. Du behöver dock meddela kontaktpersoner i studien. Ditt deltagande i denna studie påverkar inte dina möjligheter att söka vård hos annan vårdgivare.

 

Ansvariga

Per Carlbring, professor, leg. psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Psykologiska institutionen. Stockholms Universitet. Telefon: 070-6667666 eller 08-163920. Mejl: per.carlbring @psychology.su.se

  Jag vill anmäla mig till studien!