HeaDING-CBT

Kan jag delta i studien?

Du har kanske hittat denna sida efter att ha läst ett infromationsbrev som skickats ut till dig eller  så har du hittat hit på annat sätt. Just nu (december 2014- januari 2015) söker vi  deltagare till studien. Vi vill här kort påminna och informera om vad syftet med studien är och vilka personer den riktar sig till:

 

Studien och det ingående behandlingsprogrammet riktar sig till personer med hjärtsvikt som senaste tiden känt sig nedstämd eller deprimerad. Studien erbjuder behandling i form av internetbaserad kognitiv beteende terapi för behandling av depression eller nedstämdhet. Forskningssyftet är att undersöka om ett internetbaserat KBT-program kan vara till hjälp för personer med hjärtsvikt som lider av nedstämdhet eller depression. Uppfattar du att denna beskrivning stämmer in på dig och att du är intresserad av att delta vill vi att du kontrollera att du uppfyller kraven för medverkan nedan.

 

För medverkan krävs att du:

Är du intresserad av att delta i studien men osäker på om du uppfyller kraven får du gärna kontakat oss för diskussion (johan.lundgren@liu.se eller telefon 011-36 35 92)

Om du uppfyller kraven ovan och önskar delta i studien är det några saker som vi vill att du är medveten om. Studien bygger på tidigare forskning om internetbaserad psykologisk behandling och bedrivs i samarbetet mellan forskare på Linköpings Universitet och Kardiologiska kliniken vid universitetssjukhuset i Linköping. För den som deltar i studien är det viktigt att man känner sig motiverad att lägga tid och energi på att få hjälp med de problem som kommer att behandlas. Vi bedömer att en deltagare kommer att använda ca åtta timmar i veckan under behandlingsperioden. Eftersom det rör sig om en froskningsstudie kommer deltagarna också ombes att fylla i olika enkäter och tester, både under själva behandlingsperioden men också efter att själva behandlingen är avslutad. Några av deltagarna kommer också tillfrågas om de kan ställa upp på en intervju om hur de uppfattat själva behandlingsprogrammet. Svaren på dessa enkäter och intervjuer, samt att så många deltagare som möjligt lämnar svar på dessa är av mycket stor betydelse för forskningsprojektet.

 

Eftersom det rör sig om en forskningsstudie kommer de som önskar delta, innan de får svar på om de kan delta, få svara på några enkäter samt en kortare telefonintervju. Det är viktigt för att vi som forskare ska kunna redovisa tillförlitliga resultat av studien, men det kan också innebära att en del personer som önskar delta i studien inte kommer att kunna göra det på grund av att studien och ingående behandling inte bedöms som lämplig och eller säker för dessa deltagare.