0

ZENIT: KBT-behandling för ätstörningar 

I denna studie kommer personer inkluderas, som utöver ätstörningssymtom samtidigt kan ha symtom som till exempel depression. Studien innebär att du får behandling via en hemsida och stöd av en behandlare via e-post.

Så här går behandlingen till:

Anmälan

Du anmäler dig genom att gå in under fliken ”Anmälan” och klicka på länken för anmälan.

Frågeformulär online och telefonintervju

När du har anmält dig kommer du att få tillgång till frågeformulär online som vi ber dig att fylla i. Detta för att vi ska kunna skapa oss en uppfattning om behandlingen kan vara till hjälp för dig. Om behandlingen passar dig kommer vi att kontakta dig per telefon för en bedömningsintervju. En kort tid efter denna intervju meddelar vi dig om du uppfyller de kritierier vi har för deltagande och om du kommer att ingå i studien eller inte. Om du inte gör det kommer vi kunna ge dig information om vart du kan vända dig för att få hjälp på din hemort.

Samtycke

Om du kommer med i studien så behöver vi ett underskrivet intyg (skriftligt samtycke) från dig om att du vill vara med.

Lottning

Om du uppfyller kriterierna för deltagande kommer du att med lottens hjälp slumpas till en av två grupper.

  1. Grupp 1 påbörjar behandlingen snart efter telefonintervjuerna, i februari 2015. Psykologkandidater i slutet av sin utbildning är behandlare och kommer att vägleda dig som deltagare genom behandlingen. Om en deltagare blir lottad till Grupp 1 blir denne kontaktad av sin behandlare via e-post.
  2. Grupp 2 kommer först att placeras på en väntelista, för att senare få ta del av den behandling som grupp 1 genomfört. Under väntetiden kommer samtliga deltagare i grupp 2 att få veckovis kontakt via Internet genom ett kontakthanteringssystem, men ingen direkt behandling. Tidigare erfarenheter har visat att deltagare som hamnat på väntelistan uppskattat att de på detta sätt kan upprätthålla kontakten med projektet fram tills det är deras tur att gå igenom behandlingen.

Ovanstående procedur (med en grupp som väntar på behandling, Grupp 2) är viktig för att kunna tillföra ny vetenskaplig kunskap, baserad på en jämförelse mellan behandlingsgrupp och väntlistegrupp.

Behandling i åtta veckor

Om du uppfyller kriterierna för deltagande kommer vi att erbjuda dig en åtta veckor lång psykologisk behandling över internet. Om du blivit antagen har du förstås full rätt att när som helst avbryta ditt deltagande, som är helt frivilligt. Denna behandling baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) med inslag av acceptance and commitment therapy (ACT). Detta innebär bland annat att du under behandlingen kommer att få arbeta med dina känslor, tankar och beteenden, här och nu. Behandlingen riktar sig mot dina ätstörningssvårigheter men vissa delar av behandlingen kommer även att individualiseras efter dig och andra besvär eller svårigheter som du upplever. Behandlingen kommer att bestå av åtta moduler, eller kapitel, att läsa, fundera kring och testa i ditt eget liv som vi hoppas ska öka ditt välbefinnande och din livskvalitet. Du kommer under behandlingen att ha kontakt med en behandlare en gång i veckan. 

Frågeformulär online

Samtliga deltagare i Grupp 1 och Grupp 2 kommer under behandlingen (varje vecka) och efter avslutad behandling, att få fylla i individuella självskattningsformulär som ligger till grund för mätning av behandlingsresultat. Formulären ska även fyllas i en tid efter behandlingens slut för att se om behandlingen ger långsiktig förbättring.

Dina resultat kommer att sparas för att kunna utgöra en del av denna forskning. Resultaten kommer att behandlas under anonymitet, och utvärderingen av resultatet kommer att fokusera på gruppnivå. Det innebär att studiens resultat är intressant först när all information är insamlad från samtliga deltagare, och att det inte är den enskilda individens resultat som kommer ligga i fokus. Allt material kommer att avidentifieras och enbart behandlas på gruppnivå för att säkerställa att ingenting kan spåras till deltagarna i studien. All hantering av personuppgifter syftar enbart till att användas i forskningssammanhang. Ansvarig forskningshuvudman är Linköpings universitet. Ansvaret för att personuppgiftslagen följs har professor Gerhard Andersson.