Sofia

Så går det till

Efter att du anmält dig kommer du att få fylla i ett antal självskattningsformulär. Utifrån dina svar kommer en första bedömning att göras om den aktuella behandlingen kan vara till hjälp för just dig. Om vi gör bedömningen att den här behandlingen inte skulle passa dig kontaktar vi dig via e-post och berättar varför vi tagit det beslutet. Om vi har förslag på någon annan typ av behandling eller hjälp som kanske skulle vara bättre för dig så får du information om detta.

Om svaren på skattningsformulären talar för att behandlingen kan passa dig så kommer du att bli uppringd av någon av behandlarna för ytterligare frågor kring dina symtom och svårigheter. Resultatet av telefonbedömningen avhandlas därefter vid en remisskonferens, bestående av forskningsledare, legitimerade psykologer, medicinskt ansvarig läkare, samt de psykologkandidater som arbetar med projektet. Sökande som inte motsvarar urvalskriterierna kommer att få personlig återkoppling via e-post eller telefon, med en motivering samt en rekommendation om var de kan söka annan hjälp om det är aktuellt. Deltagare som antas till studien kommer att lottas till en av två grupper.

Den första gruppen påbörjar behandlingen snart efter telefonintervjuerna, i februari 2014. Psykologkandidater på sista terminen av sin utbildning och som har genomgått grundläggande psykoterapiutbildning är behandlare och kommer att vägleda dig genom programmet. De som blivit lottade till att börja behandling direkt kommer att kontaktas av sin behandlare via e-post. Den andra gruppen kommer först att placeras i en grupp där man blir kontaktad varje vecka för att fylla i ett kortare formulär så att behandlarna kan följa deltagarnas mående. I april 2014 påbörjas behandling för denna grupp.

Ovanstående procedur med en grupp som väntar på behandling är viktig för att kunna tillföra ny vetenskaplig kunskap, baserad på jämförelser mellan behandlingsgrupp och väntelistegrupp. Samtliga deltagare i båda grupper kommer efter avslutad behandling att fylla i individuella självskattningsformulär som ligger till grund för mätning av behandlingsresultatet. Det är helt centralt för att det ska gå att utvärdera om olika behandlingsprogram fungerar.