Sofia

Om behandlingen

Psykodynamiskt inriktad terapi inriktar sig på att förklara det som händer i livet genom omedvetna processer som ständigt påverkar individen. Genom att lära känna och förstå hur dessa uppstått är syftet att personen ska kunna få större kontroll över sin situation och till mindre del påverkas negativt av dessa skeenden av det psykiska livet. Syftet med denna behandlingsmodell är att hjälpa deltagaren att först se dessa omedvetna mönster, sedan förstå hur de fungerar vilket till sist kan leda till att man kan bryta med dem och leva livet på ett sätt som fungerar bättre. Denna behandling ger också upphov till insikter om den egna personen som syftar till bibehålla den behandlingseffekt som förhoppningsvis uppstår över tid.

 

Ett internetbaserat behandlingsprogram för social fobi baserat på psykodynamisk teori kommer att prövas i denna studie. Detta består av åtta moduler som ni arbetar er igenom tillsammans med er behandlare. Varje modul kan jämföras med en behandlingssession och/eller ett kapitel i en självhjälpsbok och en ny modul kommer att delas ut varje vecka. Det finns ingen möjlighet att göra ett uppehåll i behandlingen, eftersom den pågår tio veckor i rad. Den första modulen inleds med utbildning och information om terapin. Du kommer att ha veckovis e-postkontakt med en personlig behandlare och få utföra veckovisa uppgifter. Det är mycket viktigt att kontakt hålls inom den uppsatta tidsramen eftersom den, efter telefonintervjun och självskattningsformulären, utgör grunden till den fortsatta behandlingen. Dessutom ger din behandlare återkoppling på dina framsteg på det här sättet, som går ut på att hitta kärnan i dina problem och förstå hur de upprätthålls.

Övergripande arbetsstruktur för varje modul:

  1. Läsa och förstå textmaterialet varje vecka. Arbeta med hemuppgifter.
  2. Använda dessa kunskaper i den egna vardagen för att kunna förstå och ändra på sin situation.
  3. Kommunikation med behandlaren via e-post om det individuella arbetet under veckan.