Sofia

Villkor

 

Frivillighet och etik

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta behandlingen. Dock förutsätter vi att du vid eventuellt avbrott i behandlingen meddelar oss detta så att vi kan ta bort dig ur studiens administrering. Resultaten kommer att ligga till grund för vidare forskning på internetbaserade behandlingar. De data som samlas in från undersökningen behandlas under sekretess och ingen utomstående kommer att kunna ta reda på att vem som har deltagit eller urskilja någon enskild individ i rapporteringen av resultatet. Utfallet kommer att presenteras i avidentifierad form och i huvudsak beskrivas på gruppnivå. Har du några frågor om undersökningen, eller om några frågor dyker upp under eller efter behandlingen, är ni välkomna att kontakta oss via e-post.

 

Säkerhet och ersättning

Vi som arbetar med behandlingsstudien är legitimerade psykoterapeuter, legitimerade psykologer eller psykologer under utbildning. Samtliga har tystnadsplikt enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Kontakten med behandlare och ansvariga för studien kommer att ske via e-post i ett slutet system och via formulär på hemsidorna. Varje deltagare kommer att få ett eget användarnamn som du genomgående kan använda dig av. Vi kommer att tillhandhålla dig med en användaradress i ett kontakthanteringssystem för en ökad säkerhet. Kontakten med din behandlare sker i ett lösenordskyddat system. Data från frågeformulären och e-postkontakten kommer att registreras i avidentifierad form. All korrespondens mellan behandlaren och er kommer att arkiveras i enlighet med patientjournallagens riktlinjer, vilket innebär att ingen obehörig kommer att ha möjlighet att komma åt informationen.

Vi känner inte till några risker som är specifika för internetbehandling och metoden har utvärderats av statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Studien har även godkänts av Etikprövningsnämnden, vilket betyder att studien anses vara lämpligt och tillräckligt säker för deltagarna. Den främsta vinsten med deltagande är att få ta del av en etablerad behandlingsmetod för psykologisk problematik som annars kan vara svår att få tillgång till. En chans till betydande förändring i ditt liv.

Ersättning för deltagande eller uppkopplingsavgift för Internet utgår inte, däremot är själva programmet kostnadsfritt för den som deltar.

 

Personuppgiftslagen

De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress, civilstånd, utbildning, samt dina svar på frågeformulären. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom forskargruppen. Innan du deltar i studien kommer du att få göra ett skriftligt samtycke till att dina personuppgifter används enligt ovan.

 

Cookies

Den här webbplatsen med tillhörande sidor använder sessionscookies. En sessionscookie är en temporär textfil som sparas i din dator medan din webbläsare är igång. Vissa webbläsare kan spara sessionscokies till nästa gång du öppnar webbläsaren. Våra sessionscookies används för att hantera inloggning i webbapplikationer. I vissa fall används också cookies för att temporärt lagra framsteg i våra enkäter. Du kan själv göra inställningar i din webbläsare för hur cookies ska hanteras och tillåtas. Du kan också genom webbläsarens inställningar radera hämtade cookies. För mer information hänvisar vi till PTS och din webbläsares Hjälp-filer. Läs mer om cookies/kakor på PTS webbplats. Den här webbplatsen med tillhörande sidor använder sessionscookies. En sessionscookie är en temporär textfil som sparas i din dator medan din webbläsare är igång. Vissa webbläsare kan spara sessionscokies till nästa gång du öppnar webbläsaren. Våra sessionscookies används för att hantera inloggning i webbapplikationer. I vissa fall används också cookies för att temporärt lagra framsteg i våra enkäter.

Du kan själv göra inställningar i din webbläsare för hur cookies ska hanteras och tillåtas. Du kan också genom webbläsarens inställningar radera hämtade cookies.

För mer information hänvisar vi till PTS och din webbläsares Hjälp-filer.

Läs mer om cookies/kakor på PTS webbplats.