0

Om Almstudien

Projektet 

Det har sedan flera år tillbaka pågått en forskningsverksamhet kring psykologisk behandling via internet vid Linköpings universitet. Tidigare har behandlingsstudier med internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) för olika ångestsyndrom och depression genomförts. Nu vill vi undersöka om individanpassad KBT via internet är effektivt även för personer som är 65 år eller äldre med depression. I denna studie kommer personer inkluderas, som utöver symtom på depression samtidigt kan ha symtom som till exempel ångest eller oro. Studien innebär att du får behandling via en hemsida och stöd via e-post. En förutsättning för deltagande är att du har tillgång till en dator med internetuppkoppling samt möjlighet att skicka och ta emot e-post. Det är även en fördel om du har tillgång till en skrivare så att du kan skriva ut material.

Innehåll i KBT-behandling av depression och ångestsymtom

KBT är ett paraplybegrepp och innefattar många olika metoder och tekniker, både kognitiva och beteendefokuserande. Vid kognitiva tekniker använder man sig av att undersöka och arbeta med tankeinnehållet som bas, medan vid beteendeinriktade tekniker har man ett större fokus på vad man gör, eller inte gör för att på så vis påverka problembilden. Inom KBT finns också ett antal tekniker som syftar till att arbeta med hur vi förhåller oss till våra tankar och känslor. Tekniker som ibland sammanfattas under rubriker som acceptans eller medveten närvaro. När man arbetar med dessa riktar behandlingen in sig på att bland annat träna sig på att skilja ut vad som kan förändras och vad som behöver hanteras på annat sätt.

Behandling med KBT har i flera olika studier visat att en majoritet av patienterna uppnår lindring avseende sin depression, nedstämdhet och ångest, och att effekten ofta kvarstår över tid. Behandlingen ger också patienten kunskap om olika faktorer som påverkar återfall.

I KBT kretsar arbetet kring beteenden, känslor och tankar och hur dessa samspelar.

Annan problematik

Inom projektet finns begränsade möjligheter till personligt stöd vid sidan om själva behandlingsprogrammet. Dock finns det möjligheter till kontakt med din ansvariga behandlare via e-post eller telefon vid exempelvis krissituationer. Detta betyder att vi inte har möjlighet att ta emot personer som lider av svårare psykiska problem som till exempel psykos och missbruk. Om denna problematik stämmer in på dig så uppmanar vi dig att söka läkarkontakt där du bor för att få hjälp med dina svårigheter.

Ansvariga

Gerhard Andersson, (huvudansvarig för studien), Professor, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut, Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande, Linköpings universitet.

Lise Bergman Nordgren, universitetslektor, fil. Dr., leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut, Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande, Linköpings universitet.

Kristin Silfvernagel, doktorand i klinisk psykologi, leg. Psykolog, Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande, Linköpings universitet.

Mikael Ludvigsson, specialistläkare i geriatrik, ST-läkare i psykiatri, doktorand i äldrepsykiatri, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Geriatrik, Linköpings universitet.