0

Så här går behandlingen till

 

Anmälan

Du anmäler dig under fliken "Registrera".

Frågor online och samtycke

Inledningsvis kommer vi att undersöka om du uppfyller de kriterier vi har för deltagande. Detta görs via skattningsformulär. Du kommer även behöva fylla i ett formulär skriftligt kring samtycke till deltagande i studien. 

Telefonintervju

Om skattningsformulären visar att behandlingen kan passa din problematik så kommer du bli uppringd av oss för att boka in en personlig intervju via telefon. Efter intervjun meddelas det huruvida du är lämplig att delta i projektet eller inte. Om du får möjlighet att delta kommer du få göra ett kort kognitivt test. 

Lottning

Bedöms du vara lämplig att delta kommer du lottas till en av två grupper. Antingen till en grupp som direkt får individanpassad internetterapi eller till en grupp som i väntan på internetterapi har veckovis kontakt via e-post med en behandlare. 

Behandling i 10 veckor

Internetbehandlingen sker under 10 veckor och är anpassad utifrån din specifika problematik. Behandlingen består av att du varje vecka får ta del av texter samt genomföra övningar. Vidare kan du när du vill ställa frågor till din behandlare och en återkoppling från denne sker en gång i veckan. Din behandlare kommer att få handledning av legitimerad psykolog/legitimerad psykoterapeut och det finns även en läkare (geriatriker & ST-läkare i psykiatri) att tillfråga i de fall det behövs.

Frågor online

Samtliga deltagare kommer efter avslutad behandling att få fylla i formulär som skattar behandlingens resultat. Du kommer även få göra ett kort kognitivt test igen. Dessa formulär kommer även att fyllas i 12 månader efter avslutad behandling för att se om behandlingen ger långsiktig förbättring.